Przetargi.pl
„Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu”

Powiat Leski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4697124
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Leski
  ul. Rynek 1
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  tel. 13 4697124
  REGON: 371034980
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji „Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu” w formule zaprojektuj-wybuduj.Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (Załącznik Nr 1 do SWZ) zawierającej:a) projekt budowlany wszystkich wymaganych branż wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);b) projekt techniczny dla całego zakresu zamówienia wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi opracowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);c) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi opracowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);d) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze). 2) uzyskanie wymaganych prawem wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji opracowań, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych,4) Wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:a) Przygotowanie obiektu do inwestycji, w tym: zapewnienie wszystkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych.b) Wykonanie przebudowy Szpitala powiatowego w Lesku wraz z wymianą konstrukcji dachu polegającą na:− wzmocnieniu (ewentualnie wymianie elementów) więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i wydłużeniem okapów nad pawilonem A i B oraz łącznikiem,− wykonaniem nowej izolacji cieplnej stropów zewnętrznych nad pawilonem A i B oraz łącznikiem,− wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej w pawilonie A i łączniku,− wykonaniu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych oraz wyprawy elewacyjnej wg przyjętej technologii zapewniającej spełnienie obowiązujących norm przenikalności cieplnej przegród zewnętrznych w pawilonie A,− wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentów w pawilonie A i B oraz łączniku,− wydzieleniu 4 klatek schodowych jako osobnych stref p.poż. wraz z wykonaniem systemu oddymiania w pawilonie A i B,− wymianie oraz wykonaniu instalacji hydrantowej z wężami półsztywnymi w pawilonie A i B,− wykonaniu nowej instalacji oświetlenia awaryjnego oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w pawilonie A i B,− wymianie 2 szt. wind szpitalnych w pawilonie A,− wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW na dachu pawilonu B,− wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej z wykonaniem instalacji cyrkulacji wody w pawilonie B,− adaptacja pomieszczenie w pawilonie B na cele serwerowni wraz z wyposażeniem − przebudowie oddziałów – chirurgicznego i wewnętrznego w pawilonie B oraz ginekologiczno-położniczego w pawilonie A polegających na:✓ przebudowie oraz dostosowaniu łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych,✓ wymianie oświetlenia i instalacji elektrycznej,✓ wymianie posadzek i wykładzin podłogowych,✓ wymianie instalacji przyzywowej,✓ przebudowie instalacji gazów medycznych,✓ wymianie stolarki wewnętrznej drzwiowej,✓ budowie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,✓ wymianie instalacji centralnego ogrzewania,✓ przebudowie i remoncie pomieszczeń oddziałów,✓ instalacja RTV,✓ sieć komputerowa LAN i WLAN na oddziałach przebudowywanych.5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,6) Przygotowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków wraz z planem ewakuacji,7) wykonanie obsługi geodezyjnej (jeżeli dotyczy),8) pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach;9) uzyskanie w imieniu zamawiającego nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,10) Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej powinna zostać opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:-Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),-Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:- zdolności technicznej lub zawodowej1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości minimum 5 000 000,00 mln złotych brutto.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia,b) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia,c) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia,d) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.e) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.f) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach