Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu

GMINA DOMARADZ ogłasza przetarg

 • Adres: 36-230 Domaradz, Domaradz 345
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DOMARADZ
  Domaradz 345
  36-230 Domaradz, woj. podkarpackie
  REGON: 370440229
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Domaradzu, w następującym zakresie:1) mechaniczne oczyszczanie ścieków na urządzeniu do mechanicznego oczyszczania ścieków /sitopiaskownik/,2) gromadzenie (retencja) ścieków oczyszczonych mechanicznie przed częścią biologiczną w celu wyrównania nierównomierności przepływów dobowych ścieków oraz uśrednienia składu i stanu ścieków dopływających kanalizacją wraz ze ściekami dowożonymi w dwóch zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności V = 120 m³,3) biologiczne oczyszczanie ścieków osadem czynnym w układzie SBR – w reaktorach cyklicznych z do-pływem i odpływem ścieków cyklicznym, z automatycznym sterowaniem procesem oczyszczania w 5-ciu fazach: 1 – napełnianie i mieszanie, 2 – reakcja (napowietrzanie), 3 – sedymentacja, 4 – odpływ, 5 – przerwa,4) Układ SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczeń organicznych w procesie biologicznym. Do cyklicznego napowietrzania ścieków zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowymi, a źródłem sprężonego powietrza są dmuchawy,5) przeróbka osadów ściekowych z wydzieloną stabilizacją tlenową.2. Istniejące i projektowane podstawowe wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków obejmuje:Część mechaniczną oczyszczalni ścieków, którą stanowić będą:- pompownia ścieków – istniejąca – wymiana pomp,- urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik) – istniejące – wymiana sitopiaskownika na nowy o odpowiedniej wydajności,- zbiornik retencyjny ścieków nr 1 o poj. 60 m³ - istniejący – wymiana pompy ścieków dowożonych oraz systemu do napowietrzania,- zbiornik retencyjny ścieków nr 2 o poj. 4 x 15 m³ = 60 m³ - istniejący – wymiana pompCzęść biologiczną oczyszczalni po rozbudowie ścieków, którą stanowić będzie:- 6 reaktorów SBR o poj. V uż = 70 m³ każdy, w tym: 4 nowoprojektowaneCzęść osadową oczyszczalni ścieków, którą stanowić będą:- reaktor stabilizacji tlenowej osadu STO o poj. użytk. Vuż = 70 m³ - istniejący – wymiana systemu napowietrzania,- reaktor stabilizacji tlenowej osadu STO o poj. użytk. Vuż = 70 m³ - zamiana istniejącego SBR (adaptacja),- prasa taśmowa do odwadniania osadów - istniejąca – wymiana na nową prasę śrubową,- stanowisko odbioru osadu pod wiatą – istniejąceZakres rozbudowy obejmuje: - prace remontowe w budynku technicznym niezbędne do demontażu starego i montażu nowego wyposażenia,- rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni ścieków dla potrzeb instalacji projektowanych nowych reaktorów SBR oraz zbiornika STO,- wykonanie rurociągów technologicznych, wykonanie niezbędnych instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący ciąg technologiczny,- rozbudowa systemu AKPiA, instalacji elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach