Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 108278B w miejscwości Malinniki gmina Orla

Gmina Orla ogłasza przetarg

 • Adres: 17-106 Orla, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 730 57 81 , fax. 085 730 57 80
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orla
  ul. Mickiewicza 5
  17-106 Orla, woj. podlaskie
  tel. 085 730 57 81, fax. 085 730 57 80
  REGON: 50659600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 108278B w miejscwości Malinniki gmina Orla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 108278B w miejscowości Malinniki gmina Orla wraz z odwodnieniem. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany i rozliczany w podziale na etapy: 1) etap I – budowa odwodnienia (rowu) drogi gminnej Nr 108278B w miejscowości Malinniki (na działkach ozn. nr geod. 281 – droga gminna nr 108278B, 290, 282 – droga gminna wewnętrzna oraz 291) , obejmująca: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, b) roboty rozbiórkowe fundamentu betonowego oraz wywiezienie gruzu, c) wykonanie rowu częściowo otwartego, a częściowo krytego, d) wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej wewnętrznej ozn. nr geod. 282, e) umocnienie skarp oraz dna rowów brukiem, f) wykonanie palisady, g) humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, h) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej; 2) etap II – przebudowa drogi gminnej Nr 108278B (ozn. nr geod. 281) w miejscowości Malinniki, obejmująca: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, b) usunięcie krzaków, c) zdjęcie warstwy humusu i darniny, d) roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wywiezienie gruzu, e) przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych oraz podziemnych linii wodociągowych (wymianę hydrantów), f) wykonanie wykopów i nasypów, g) wykonanie przepustów pod koroną drogi, h) oczyszczenie przepustów i rowów z namułu, i) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, j) wykonanie poboczy żwirowych, k) wykonanie warstw wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, l) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, m) umocnienie skarp oraz dna rowów i ścieków brukiem, n) wykonanie przepustów z rur HDPE pod zjazdami, o) ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, p) ustawienie obrzeży betonowych, r) wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne z kostki brukowej betonowej, s) regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych, t) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 3. Zamawiający przewiduje odbiór częściowy I etapu zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje jedną płatność częściową w wysokości do 5 % całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o dokonany odbiór I etapu robót budowlanych tj. po wykonaniu odwodnienia drogi (rowu), zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Ostateczne rozliczenie nastąpi po realizacji całości zamówienia i dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego. 5. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać od zarządcy drogi powiatowej nr 1687B prawo czasowego zajęcia pasa drogowego – na czas prowadzenia robót budowlanych, celem połączenia nawierzchni dróg. 7. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt dokonać niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci telekomunikacyjnej, a także w razie konieczności zapewni stosowne kierownictwo i nadzór, celem przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych. 8. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Natomiast materiały z rozbiórki drogi, które Zamawiający uzna za możliwe do ponownego wykorzystania – Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Urobek ziemi, który powstanie przy wykonaniu odwodnienia – rowu należy przetransportować na odległość do 1 km, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 9. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”. W przypadku wskazanych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Określenia: typ, rodzaj, firma, znak towarowy mają charakter wyłącznie poglądowy, pomocniczy, wskazujący Wykonawcy poziom techniczny potrzeb do osiągnięcia funkcjonalności zamierzenia budowlanego. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie niższe parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich będzie spełniać funkcje założone w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować (na pisemne wezwanie Zamawiającego) dane tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału, dostarczenia stosownych dokumentów pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów przykładowo wskazanych, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. 10. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) projekcie wykonawczym (zał. Nr 10), przedmiarach robót (zał. Nr 11), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. Nr 12), projekcie stałej organizacji ruchu (zał. Nr 13) – dotyczących przebudowy drogi; 2) projekcie budowlanym (zał. Nr 14), wykonawczym (zał. Nr 15), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. Nr 16), przedmiarach robót (zał. Nr 17) – dotyczących budowy odwodnienia. 11. Jakość dostarczonych i zastosowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami, certyfikatami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami dokumentacji technicznej. 12. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy dla określenia zakresu robót. Podstawą wyceny robót są: projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 13. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium wyboru ofert. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji, a maksymalnie 60 miesięcznej na całość przedmiotu zamówienia liczonej od dnia końcowego bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wykonanego zamówienia – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i w warunkach wynikających z niniejszej SIWZ. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do odbioru pogwarancyjnego. 14. Wykonawca i ewentualny podwykonawca wykonując roboty budowlane przy przebudowie drogi polegające na ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej będzie zatrudniał wszystkich pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze etatu) – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 15. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczących prac objętych przedmiotem umowy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Musi ono obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Forma wadium. 1) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu (przelew), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołany obowiązek wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. 6. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieszczony w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składany. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informacje, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BS Bielsk Podlaski nr 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050 z dopiskiem „Wadium w przetargu GK.271.6.2019”. 8. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach