Przetargi.pl
Dostawa Aparatu do znieczulania dzieci odpowiadający standardom znieczulania wcześniaków, noworodków i dzieci starszych - 2 szt.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 450 595 , fax. 857 450 595
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 450 595, fax. 857 450 595
  REGON: 14063940000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsk.pl/zp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Aparatu do znieczulania dzieci odpowiadający standardom znieczulania wcześniaków, noworodków i dzieci starszych - 2 szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół Blat do pisania wysuwany Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2 i N2O Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora System dystrybucji gazów Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum System oddechowy Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN Respirator Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu Tryby wentylacji Tryb wentylacji ręcznej Oddech spontaniczny Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) od 5ml Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora Regulacje Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakresie minimum 4:1 do 1:4 Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O) Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min Alarmy Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego Alarm braku zasilania w energię elektryczną Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC Prezentacja różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT Prezentacja graficzna, krzywe Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) Inne Komunikacja z aparatem w języku polskim Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) Funkcje dodatkowo punktowane Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli) Regulacja Plateau od 0%, podać zakres Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z możliwością ustawienia CPAP Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 5 ml Blat do pisania wysuwany Akcesoria dodatkowe Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie W dostawie linie próbkujące 10 szt. Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33172000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty wraz z zestawieniem oferowanego sprzętu. 8.2. Zestawienie parametrów technicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. 8.3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.). 8.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 8.5. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8.6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, dokumenty o których mowa w pkt 1.1, pkt 2.1 oraz pkt 4.1 każdy z podmiotów składa osobno. 9. Oświadczenia lub dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca. 11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną