Przetargi.pl
3.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów-Netta I-Białobrzegi od km 0+000 do km 3+005

Gmina Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, Mazurska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6433056, 6433771, , fax. 876 432 903
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Augustów
  Mazurska 1c
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 087 6433056, 6433771, , fax. 876 432 903
  REGON: 79067092900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  3.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów-Netta I-Białobrzegi od km 0+000 do km 3+005
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie: 3.2.1. Stan istniejący: Teren przeznaczony na roboty, zlokalizowany jest na działce o numerze 533 obręb Białobrzegi i jest własnością Gminy Augustów. Pas drogowy znajduje się w strefie terenów polnych i leśnych. Droga gminna aktualnie posiada nawierzchnię żwirową i częściowo gruntową o szerokości 3,5 m z poboczami i przyległymi rowami przydrożnymi. W pasie drogowym znajduje się sieć telekomunikacyjna kablowa i sieć kanalizacji sanitarnej które nie kolidują z planowaną inwestycją. 3.2.2. Stan projektowany: jezdnia o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego, pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne (daszkowe) 2%, na łukach jednostronne 2%, pobocza obustronne o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej, zjazdy na działki o szerokości 3,5 m z mieszanki niezwiązanej, 3.2.3. Zakres robót: roboty pomiarowe, oczyszczenie pasa drogowego, roboty ziemne, wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni, ułożenie wyrównania z mieszanki niezwiązanej (KNSM) gr. 10 cm, ułożenie podbudowy jezdni z mieszanki niezwiązanej (KNSM) gr. 20 cm, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy z mieszanki niezwiązanej (KNSM) gr. 20cm, oczyszczenie rowów, ustawienie znaków pionowych. Pełny zakres robót został określony w dokumentacji stanowiącej Załączniki do OPZ w skład której wchodzą: Projekt Budowlany, Przedmiar Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 22 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysięce złotych). 7.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 42 1020 1332 0000 1502 1053 4073z adnotacją: „Wadium – Znak sprawy: IGD.271.1.2019 - „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów-Netta I-Białobrzegi od km 0+000 do km 3+005”– Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 1.b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.c) gwarancjach bankowych; 1.d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 7.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 7.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 7.8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach