Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 105 761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski

Gmina Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, M. Skłodowskiej Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862165263 , fax. 8621652 64
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomża
  M. Skłodowskiej Curie 1a
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862165263, fax. 8621652 64
  REGON: 45066994400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminalomza.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 105 761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Obsługa geodezyjna II. Roboty drogowe 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Roboty nawierzchniowe w zakresie budowy dróg 3.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 3.2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw niezwiązanych 20cm, 3.3. Nawierzchnia jezdni z kostki polbrukna podsypce cementowo piaskowej, 3.4. Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławach betonowych, 4. Roboty nawierzchniowe - chodniki 4.1. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych 15cm, 4.2. Chodnik z kostki polbruk na podsypce cementowo piaskowej, 5. Pobocze 5.1. Nawierzchnie żwirowe pobocza 8 cm, 6. Zjazdy 6.1. Warstwa górna podbudowy z kruszyw niezwiązanych 15 cm, 6.2. Zjazdy z kostki polbruk na podsypce cementowo piaskowej, 6.3. Oporniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej, 6.4. Obrzeża betonowe na podsypce cementowo piaskowej, III. Roboty sanitarne 1. Roboty ziemne 2. Roboty montażowe 2.1. Kanał z rur PVC 400 mm, 2.2. Kanał z rur PVC 315 mm, 2.3. Kanał z rur PVC 200 mm – przykanaliki, 2.4. Studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm,. 2.5. Studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm, 2.6. Betonowy wylot do rowu, 2.7. Brukowane umocnienie z kamienia naturalnego wylotu na skarpach. IV.Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana 10szt. lamp na oprawy LED 48W 4000K) V. Organizacja ruchu. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót. Zamawiający oświadcza, że przedmiar robót nie jest dokumentem podstawowym do ustalenia ceny ofertowej. Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji nie będzie upoważniało Wykonawcy do dochodzenia zapłaty za jej wykonanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łomży nr 54 8757 0001 0000 1717 2000 0040. Wadium musi znaleźć się na w.w. rachunku przed terminem określonym w dziale X pkt 1, przy czym termin ten dotyczy daty i godziny. 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty. Dokument ten nie powinien być spięty na trwałe z ofertą – z uwagi na wymóg art. 46 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do dopełnienia przez Zamawiającego – oprócz przewidzianych ustawą Pzp. 8. Ustalenia dotyczące zwrotu wadium – zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca: 1. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy 00/100) złotych każda, 2. dysponuje pracownikami technicznymi, których skieruje do realizacji zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie dróg i sieci sanitarnych – stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach