Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka

Gmina Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4048750,4048757,4048757 , fax. 0-77 4637081
 • Data zamieszczenia: 2020-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujazd
  ul. Sławięcicka 19
  47-143 Ujazd, woj. opolskie
  tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081
  REGON: 53141329000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska, dz. nr 688, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441 O Zimna Wódka-Jaryszów, ul.Strzelecka, dz. nr 704/1, na której należy przebudować skrzyżowanie poprzez wykonanie łącznika – lewoskrętu. Zakres robót obejmuje : drogę gminną nr 105734 O , ul. Jaryszowska - główny ciąg drogę powiatową nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul. Strzelecka – w obrębie skrzyżowania dróg . * Początek przeznaczonego do remontu odcinka drogi gminnej – km 0+000 - umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów ul. Strzelecka w m. Zimna Wódka na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Strzeleckiej - działka nr 704/1 , a przewidziana do przebudowy odcinek drogi kończy się w km 0+346,50 jej ciągu – działka nr 688 W pasie drogi znajdują się urządzenia obce, które należy wyregulować i dostosować do nowej niwelety drogi lub pobocza. Należy wykonać oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu oraz budowę oświetlenia ulicznego. Na szerokości skrzyżowania z ul. Strzelecką zaprojektowano umieszczenie w rurze osłonowej zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej kabla telekomunikacyjnego – należy zastosować dwudzielną rurę osłonową RHDPE o średnicy adekwatnej do istniejącego kabla i na długości prowadzonych prac kolidujących z rurociągiem - min 49,50 m. Zgodnie z normatywem zaprojektowano następujące parametry techniczne drogi : - przekrój nawierzchni dwustronny o spadkach 2,0 %, - szerokość pasów ruchu – min. 2,50 m, - szybkość projektowa – 30 km/h, - nawierzchnia – bitumiczna z asfaltobetonu, - pobocza utwardzone – 2 x 0,75 m o spadkach 4,0 %, - kategoria ruchu – KR 2 Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSIK” dla części drogowej, zgłoszeniem dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 15.03.2019 oraz dokumentacją opracowaną przez Zakład Usług Elektrycznych Hyliński Wojciech i uzyskanym pozwoleniem na budowę nr 255/19 z dnia 29.05.2019 r. zn. spr. UA.6740.1.171.2019.IS dla części elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest także w cenie oferty uwzględnić warunki wynikające z prowadzenia robót na drodze powiatowej nr 1441 O (pismo z dnia 19.02.2019 zn.spr. DP.6852.18.2019.RW oraz zg. z uwagami Tauron Dystrybucja wniesionymi do protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 21.03.2019 r. zn. spr. GKN.6630.18.2019 Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotowej inwestycji, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyniki badań i sprawdzeń, itp.- w il.3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego zał.nr 1 do SIWZ- IDW - zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) - pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach