Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 006109F i 006110F wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lubinicku

Gmina Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Rynkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 750 916 , fax. 684 750 916
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzin
  Rynkowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 750 916, fax. 684 750 916
  REGON: 97077053400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiebodzin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 006109F i 006110F wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lubinicku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 006109F i 006110F wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lubinicku. Przedmiot zamówienia polega na przebudowie drogi gminnej nr 006109F i 006110F wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Lubinicko na działkach nr 117, 167, 41, 217, obręb 0010 Lubinicko, gmina Świebodzin. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę wchodzą m.in.: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) wycięcie drzew i krzewów, Uwaga: Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca winien z udziałem ornitologa dokonać szczegółowych oględziny drzew (wraz ze spisaniem protokołu) przewidzianych do wycinki w zakresie występowania gniazd i ich zasiedlenia przez ptaki objęte całkowitą lub częściową ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia przez ptaki należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust.1 pkt 3 i 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. d) podbudowy, e) wykonanie nawierzchni jezdni, progów zwalniających, łuku na skrzyżowaniu, zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej o gr. 8 cm, f) wykonanie kanalizacji deszczowej oraz kolektora głównego tejże kanalizacji, g) montaż studni kanalizacyjnych, h) likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej, i) budowa linii oświetlenia drogowego wraz z nowym złączem kablowo-pomiarowym, j) posadowienie i montaż 10 słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp typu LED, k) wykonaniem nowych nasadzeń, l) oznakowanie pionowe i poziome. 2. Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania przez Wykonawcę i warunki odbioru zostały określone w Projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę Nr 20/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., w Projekcie budowlano-wykonawczym oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowanych przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp., które stanowią załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: a) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych oraz materiałów po wycince i karczowaniu drzew i krzewów z terenu budowy wraz z ich składowaniem na składowisku odpadów lub utylizacją, b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i urządzeń oraz zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia i placów składowych, d) zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), f) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, g) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej, h) uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego z kosztami zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej, i) wynikające z uzgodnień i warunków wydanych przez m.in. ENEA Operator, Orange Polska, ZWKiUK, ZDW, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, j) wprowadzenia projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, k) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, obejmującego okres realizacji oraz szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców, l) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, m) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, n) obsługi geodezyjnej z geodezyjną dokumentacją powykonawczą całości inwestycji w tym wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym i dostarczenie Zamawiającemu w/w mapy zatwierdzonej w PODGiK w Świebodzinie oraz protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania w imieniu Gminy Świebodzin decyzji o braku sprzeciwu PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 4. Wykonawca wykona zamówienie z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie. 5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonym w SIWZ. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: „Wadium: Przebudowa drogi gminnej w Lubinicku”. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: „Wadium: Przebudowa drogi gminnej w Lubinicku”. 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ROZDZIAŁU XI. SIWZ. 3) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa pkt 2.1 ROZDZIAŁU XII. SIWZ. 4) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie, o której mowa w pkt 7 ROZDZIAŁU XVI. SIWZ. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach