Przetargi.pl
„Przebudowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do Osiedla Sobieskiego w Paterku wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, na działkach nr 353/6, 320/3, 353/13, 357/14 i 357/17, gmina Nakło nad Notecią”

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. Piotra Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, fax. 52 386 79 02
  REGON: 092350895
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi dojazdowej z ulicy Leśnej do Osiedla Sobieskiego w Paterku wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, na działkach nr 353/6, 320/3, 353/13, 357/14 i 357/17, gmina Nakło nad Notecią”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni w km 0+007,4 – 0+ 088,31 z kostki betonowej o powierzchni 653 m2 na działkach 357/17 i 320/3. 2.1. Stan istniejący Obszar objęty opracowaniem to pasy drogowe o zmiennej szerokości w zakresie 10-15 m na terenie osiedla mieszkaniowego Sobieskiego z zabudową mieszkalno- handlowo – usługową . Według inwentaryzacji geodezyjnej i otrzymanych naniesień na opracowywanym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: linie i kable energetyczne, kable i linie teletechniczne, wodociąg, gazociąg, kanał sanitarny i deszczowy,-kanały c.o. i oświetlenie terenu. 2.2. Część technologiczna Rozwiązania projektowe Przyjęte parametry techniczne • Klasa –D • szerokość jezdni - 5,5 – 6,0 m • 2.3. Rozwiązanie sytuacyjne Projektowana jest przebudowa nawierzchni jezdni sytuacyjnie nawiązującej do osi istniejącej jezdni z uwzględnieniem lokalizacji istniejącej infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. Projektowana szerokość jezdni 5,50 m lub 6,0 m. Początek trasy to nawiązanie sytuacyjno – wysokościowe do istniejącego zjazdu w ul. Leśnej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 2.4. Rozwiązanie wysokościowe Uwarunkowane jest ono rzędnymi stałymi tj. rzędnymi istniejących wjazdów oraz rzędnymi urządzeń infrastruktury podziemnej ( kanał c.o.). Wyniesienie krawężnika wtopionego 4 cm, krawężnika wystającego 12 cm. 2.5. Odwodnienie Poprzez projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne do projektowanych w tej dokumentacji studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami (2 szt.) - włączenie do istniejących kanałów kanalizacji deszczowej. 2.6. Konstrukcja nawierzchni Projektowana jest nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm - kolor szary Zramowanie projektowanych nawierzchni : - krawężnik betonowy wtopiony wjazdowy 15x22 x100cm – 45 m, ustawiony na ławie betonowej (C12/15 ) z oporem lub wystający 15x30x100 cm – 141 m, ustawiony na ławie betonowej (C12/15 ) z oporem . 2.7. Stała organizacja ruchu Projektowana jest stała organizacja ruchu ( osobne równoległe opracowanie branżowe). 2.8. Roboty towarzyszące Dla realizacji zadań koniecznym jest wykonanie prac towarzyszących : - plantowanie przyległego teren - regulacja wysokościowa pokryw infrastruktury podziemnej (z wymianą pokryw) - zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurą ochronną typu arot - roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni - ułożenie płyt odciążających na istniejącym ciepłociągu 2.9. Roboty ziemne Sprowadzają się do wykonania pełnego koryta pod nawierzchnię ( głębokość 47 cm ). Ilości podane są w przedmiarze robót. 2.10. Organizacja ruchu na czas budowy Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. 2.11. Rozwiązanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. Należy dokonać aktualizacji uzgodnień dokonanych z gestorami poszczególnych sieci oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „WESTALKA” w Nakle nad Notecią. Uwagi końcowe Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu . Roboty ziemne w tej strefie prowadzić należy ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdującym się w egz. nr 1. dokumentacji projektowej oraz w formie elektronicznej przekazanej Inwestorowi. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach, po wcześniejszym dokonaniu ich aktualizacji, o ile będzie to konieczne. Pełen zakres zadania należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz STWiOR. UWAGA Koszty związane z przygotowywaniem i utrzymaniem czasowej organizacji ruchu na czas budowy, przygotowaniem kompletnego operatu kolaudacyjnego, organizacją, utrzymaniem i likwidacją bazy zaplecza budowy, utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, utrzymaniem placu budowy, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową nie wymienione w przedmiarach i formularzu kosztorysu ofertowego – należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy). Wykonawca ma obowiązek z 14 – dniowym wyprzedzeniem, powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonywać prace zgodnie z wydanymi warunkami od gestorów. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji uzgodnień z gestorami poszczególnych sieci, o ile będzie to wynikało z warunków technicznych wydanych przez gestorów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na: wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (papierowa + cyfrowa .dxf lub .dwg) i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych danej jednostki, dla wszystkich branż z zadania. Załączniki do przedmiotu zamówienia: - projekty budowlano-wykonawcze, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiary robót, - formularze kosztorysów ofertowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach