Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara

Gmina Przystajń ogłasza przetarg

 • Adres: 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 319-11-53, 319-11-54, , fax. 34 319-17-32
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przystajń
  ul. Częstochowska 5
  42-141 Przystajń, woj. śląskie
  tel. 34 319-11-53, 319-11-54, , fax. 34 319-17-32
  REGON: 54868900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przystajn.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do pól 678003 S w miejscowości Mrówczak i Kuźnica Stara o łącznej długości 1 092 mb. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: • rozbiórkę istniejącej nawierzchni • roboty ziemne • korekty wysokościowe elementów infrastruktury • zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej • oczyszczenie oraz umocnienie rowów przydrożnych i wymianę przepustów gospodarczych, • wykonanie warstw podbudowy • nawierzchnie • pobocza utwardzone • zjazdy • roboty towarzyszące i wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy i 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krzepicach Oddział w Przystajni Nr Konta: 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach