Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, asysty pacjenta w ramach transportu w POZ oraz świadczenie usług w patrolach ratowniczych w zabezpieczeniach imprez realizowanych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6093140 , fax. 32 6093154
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
  ul. Powstańców 52
  40-024 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 6093140, fax. 32 6093154
  REGON: 27015111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, asysty pacjenta w ramach transportu w POZ oraz świadczenie usług w patrolach ratowniczych w zabezpieczeniach imprez realizowanych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest obowiązek świadczenia wykonywania świadczeń jako ratownik KPP z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w: a) w zespołach transportu sanitarnego POZ, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 ta w miejscach stacjonowania : Katowice ul .Powstańców 52 Gliwice ul Konarskiego 26 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 9 Mikołów ul Wyzwolenia5 Bytom ul. .Żeromskiego 7 b) w patrolach ratowniczych w ramach zabezpieczeń medycznych imprez w zależności od potrzeb niezależnie od miejsca i czasu na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zgodnie z przyjętym zleceniem usługi. 2) Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania) – dotyczy każdej części; -Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wymaga się złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionym do udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza wymaga się jej złożenia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. -Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach