Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozłów

Urząd Gminy Gręboszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33260 Gręboszów, Gręboszów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 416 002, , fax. (014) 641 60 53
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gręboszów
  Gręboszów 144
  33260 Gręboszów, woj. małopolskie
  tel. 146 416 002, , fax. (014) 641 60 53
  REGON: 53770500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,294355,2017.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 540 m zlokalizowanej na działkach nr 264 i 531 w miejscowości Kozłów. 2. Charakterystyka zamówienia: 1) Roboty pomiarowe i geodezyjne – 0,54 km 2) Podbudowa – 1532,50 m2; warstwa z kruszywa łamanego 30/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, na warstwie odsączającej z kruszywa naturalnego – z pospółki rozścielanej mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, po uprzednim wykonaniu koryta drogi głębokości 20 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża 3) Poszerzenie jezdni –257,00 m2; warstwa z kruszywa łamanego 30/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, na warstwie odsączającej z kruszywa naturalnego – z pospółki rozścielanej mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, po uprzednim wykonaniu koryta drogi głębokości 20 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża 4) Nawierzchnia – 1487,50 m2; z kruszywa łamanego frakcji 0/31 mm, stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i mechanicznym miałowaniu nawierzchni grysem w ilości 13 kg/m2. wraz z miałowaniem 5) Pobocza – 432,00 m2; podbudowa grubości warstwy 20 cm z z kruszywa łamanego 30/63 mm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego 0/31 mm 6) Zjazdy na drogi boczne – dojazdowe do gruntów – 60,00 m2 o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31 mm, grub. 10 cm, na podbudowie z kruszyw łamanych 30/63 mm grub. 20 cm i warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wykonaniu koryta głębokości 20 cm 7) Zjazdy indywidualne 162,00 m2, podbudowa z kruszyw łamanych grub. 20 cm po zagęszczeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienie wadium przetargowego w kwocie 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych, które winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Konto Nr 33 9462 1013 2004 4000 1498 0006 Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Gręboszów z dopiskiem Wadium do przetargu – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kozłowie. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 2 pkt 2-5 zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 – sekretariat, a do oferty dołączyć kopię przedmiotowego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach