Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu komputerowego.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003, , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, , fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu komputerowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Urządzenie wielofunkcyjne z kompletem kabli i oryginalnych tonerów 4 szt., Drukarka A4 mobilna 1 szt., Drukarka A4 mono 2 szt., Skaner A4 4 szt., Transmiter 1 szt., Dysk zewnętrzny 30 szt., Karta sieciowa światłowodowa typ 1 1 szt., Karta sieciowa światłowodowa typ 2 1 szt., Zasilacz awaryjny UPS 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1300 (tysiąc trzysta złotych) złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego), 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, z tytułu okoliczności o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 p.z.p (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na ofertę składają się oferta cenowa wraz z załącznikami. Do oferty należy dołączyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; - pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach