Przetargi.pl
Remont ul. PCK wraz z chodnikami, remont ul. K. Makuszyńskiego oraz przebudowa infrastruktury drogowej na os. Niepodległości w Tarnowie

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Bernardyńska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6883100, , fax. 14 6883115
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
  Bernardyńska 24
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6883100, , fax. 14 6883115
  REGON: 122680121
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdik.tarnow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. PCK wraz z chodnikami, remont ul. K. Makuszyńskiego oraz przebudowa infrastruktury drogowej na os. Niepodległości w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont ul. PCK wraz z chodnikami, remont ul. K. Makuszyńskiego oraz przebudowa infrastruktury drogowej na os. Niepodległości w Tarnowie”. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (części zamówienia): 1. „Remont ul. PCK wraz z chodnikami w Tarnowie” obejmuje sfrezowanie istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej na jezdni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wykonaniem chodników z kostki betonowej łącznie z nową podbudową – zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Łączna powierzchnia jezdni wynosi 1566,2 m2, chodników ze zjazdami i opaski z nowej kostki wynosi 1027,2 m2, powierzchnia przełożeń chodników i zjazdów 266 m2. 2. Zadanie nr 2 – „Remont ul. K. Makuszyńskiego w Tarnowie” obejmuje rozbiórkę istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej na jezdni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni oraz wykonanie chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ulicznym – zgodnie z przedmiarem robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Długość remontowanego odcinka ul. Makuszyńskiego wynosi ok. 336 m. Łączna powierzchnia jezdni wynosi 2090,8 m2, ścieku przykrawężnikowego 141,5 m2, chodników z nowej kostki wynosi 1267 m2, powierzchnia przełożeń chodników i zjazdów 151,6 m2. 3. Zadanie nr 3 - „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Niepodległości (XXV-lecia PRL) przy bloku nr 2 wraz z drogą dojazdową w Tarnowie”. Roboty obejmują drogę wraz z zatokami parkingowymi i częścią chodników na os. Niepodległości (XXV-lecia PRL) w Tarnowie, na odcinku od ul. Garbarskiej do altany śmietnikowej zlokalizowanej pomiędzy bokami 1 i 2, zgodnie z załącznikiem rysunkowym. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki, betonu i płyt chodnikowych wraz z krawężnikami, wykonanie koryt pod konstrukcję nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, zatok parkingowych i częściowo chodników, wg załącznika rysunkowego oraz odwodnienia (ścieków z kostki, wpustów ulicznych i przykanalików). Zadanie obejmuje jezdnię o łącznej długości 288 m, w tym jezdnia o nawierzchni mineralno-bitumicznej dł. 175 m (powierzchnia 1197,1 m2) i jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej dł. 113 m (powierzchnia 917,3 m2). Długość krawężników wynosi 785 m, powierzchnia zatok parkingowych i chodników o nawierzchni z kostki betonowej to 976 m2, długość ścieku z dwóch rzędów kostki 476,8 m, ilość wpustów ulicznych 14 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) Zadanie nr 1 – 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), b) Zadanie nr 2 – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), c) Zadanie nr 3 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wysokość wadium dla poszczególnych zadań należy zsumować. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy w Warszawie, nr rachunku 15 1030 1250 0000 0000 8809 7033, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Wadium – Remont ul. PCK wraz z chodnikami, remont ul. K. Makuszyńskiego oraz przebudowa infrastruktury drogowej na os. Niepodległości w Tarnowie … (wpisać numer zadania/zadań)”. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) będące oświadczeniem, że zaistniały okoliczności, w wyniku których Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego (określone w art. 46 ust. 4a oraz 5 Pzp) – bez potrzeby potwierdzania tych okoliczności przez Zamawiającego; 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców składających ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców. 5. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy załączyć: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; b) Potwierdzenie wniesienia wadium; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); d) Zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a uPzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ (dla Zadania nr 1), załącznik nr 3b do SIWZ (dla Zadania nr 2) i załącznik nr 3c do SIWZ (dla Zadania nr 3). 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną): 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdz. VI SIWZ. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: • w sekcji III.3 i sekcji III.7 ust. 2 oraz w sekcji III.4 ust. 1 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; • w sekcji III.5.1 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; • w sekcji III.7 ust. 1 Wykonawcy składają łącznie. 3) Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach