Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie ( w strefie aktywności społeczno- gospodarczej we wsi Kiełczyn)

Gmina Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58200 Dzierżoniów, ul. Piastowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 325 695 , fax. 748 325 694
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dzierżoniów
  ul. Piastowska 1
  58200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 748 325 695, fax. 748 325 694
  REGON: 89071787500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ug.dzierzoniow.pl/zamowienia publiczne/ogloszenia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie ( w strefie aktywności społeczno- gospodarczej we wsi Kiełczyn)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczynie (w strefie aktywności społeczno – gospodarczej we wsi Kiełczyn) 2.Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi zlokalizowanej na działkach nr 75/18, 75/7, 83, 97 oraz 137 obręb Kiełczyn na odcinku 0,53 km wraz z 4 mijankami, w szczególności: a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe b) roboty ziemne, korytowanie c) wykonanie podbudowy, w tym stabilizacją podłoża, d) wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej . Realizacja robót budowlanych nie obejmuje działki nr 75/9 obręb Kiełczyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 500 zł 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, w taki sposób, aby do dnia 30 maja 2018r. do godz. 12.00 było ono na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginalnym dokumencie, w Referacie Finansowym Urzędu Gminy do dnia 20 maja 2018. do godz. 12.00. Dokument zostanie w obecności Wykonawcy oznakowany datą i godziną oraz opatrzony pieczęcią. Zamawiający uzna również, że wadium zostało złożone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i SIWZ w przypadku załączenia oryginału dokumentu w ofercie Wykonawcy. Dokument ten zostanie oznakowany datą i godziną tożsamą z datą i godziną złożenia oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. 4. Zaleca się, aby kopię wniesienia wadium dołączyć do składanej oferty. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiący materiał pomocniczy przy wycenie oferty c) zobowiązanie podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ( Załącznik D do SIWZ) d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku oferty wspólnej)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach