Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do obiektów, należących do spółki Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., z podziałem na pakiety, opisanych szczegółowo w załączniku asortymentowo-cenowym, transportem Wykonawcy lub na jego koszt, wraz z montażem

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58351 Sokołowsko, ul. Parkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 458 240 , fax. 748 458 237
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
  ul. Parkowa 3
  58351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie
  tel. 748 458 240, fax. 748 458 237
  REGON: 89031444000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do obiektów, należących do spółki Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., z podziałem na pakiety, opisanych szczegółowo w załączniku asortymentowo-cenowym, transportem Wykonawcy lub na jego koszt, wraz z montażem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do obiektów, należących do spółki Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., z podziałem na pakiety, opisanych szczegółowo w załączniku asortymentowo-cenowym, transportem Wykonawcy lub na jego koszt, wraz z montażem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach