Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów

Gmina Walce ogłasza przetarg

 • Adres: 47-344 Walce, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 466 75 50 , fax. 774 660 784
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Walce
  ul. Mickiewicza 18
  47-344 Walce, woj. opolskie
  tel. 77 466 75 50, fax. 774 660 784
  REGON: 53141311300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.walce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów - Kromołów polegać będzie na poszerzeniu jezdni do 4 m (w obrębie włączenia do drogi powiatowej oraz na projektowanych mijankach - 5,0 m), wzmocnieniu i wyprofilowaniu podbudowy oraz na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakres prac obejmuje: - oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego, - usunięcie warstwy humusu na poszerzeniach jezdni, - wzmocnienie (wykonanie) podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego na głębokość 30 cm Rm=5 MPa, - ułożenie siatki przeciwspękaniowej z włókien szklanych, - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W grubości 5 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S grubości 4 cm, - wykonanie nawierzchni zjazdów na przyległe użytki rolne z łamanego kruszywa kamiennego, - wyrównanie i wyprofilowanie poboczy. Łączna długość drogi 1198 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - Wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ . 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego oraz składa oświadczenie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Kompletna oferta powinna zawierać: a) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 pkt 1-4 SIWZ, c) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie o podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, e) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 u.p.z.p.). - wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach