Przetargi.pl
Przebudowa dróg w gminie Brześć Kujawski - III Etap

Gmina Brześć Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87880 Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 231 63 10, , fax. 54 231 63 24
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brześć Kujawski
  pl. Władysława Łokietka 1
  87880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 231 63 10, , fax. 54 231 63 24
  REGON: 91086681500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w gminie Brześć Kujawski - III Etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Przebudowa drogi w m. Guźlin Zakres robót: - Karczowanie pni drzew i karczowanie krzaków oraz roboty rozbiórkowe; - Wykonanie niezbędnych robót ziemnych przy przebudowie drogi jaki przy odmulaniu rowu i profilowaniu skarp; - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku; - Wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa łamanego; - Mechaniczne wykonanej podbudowy i warstwy profilowej; - Skropienie istniejącej podbudowy i warstwy profilowej emulsją asfaltową; - Wykonanie warstwy profilowej j grubości 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno - asfaltowej II-go standardu wg PN-EN 13108-1:2006 dla ruchu KR-1; - Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno - asfaltowej II-go standardu wg wg PN-EN 13108-1:2006 dla ruchu KR-1; - Wykonanie wjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego grubości 15 cm na warstwie odsączającej z wykonaniem na wjazdach nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm; - Wykonanie umocnionych poboczy obustronnie 2*0,50 mb; - Wykonanie i zagęszczenie poboczy ziemnych; - Wykonanie studni rewizyjnej z podłączeniem do studni istniejącej. Część 2. Wykonanie ciągu dojazdowego do garaży i przepompowni ścieków przy ul. Krakowskiej i Targowej w Brześciu Kujawskim Zakres robót: - Wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem gruzu poza teren budowy; - Wykonanie niezbędnych robót ziemnych w gruncie III-ej kategorii; - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 15 cm na ciągu dojazdowym i na wjazdach; - Ustawienie obrzeży betonowych 8* 30 cm na ławie betonowej z oporem; - Wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa łamanego grubości 15 cm + 5cm; - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej grubości 8 cm na pasie regulacyjnym wzdłuż garaży na szerokości 1,50 mb i na wjazdach; - Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy ścieralnej grub. 4 cm na ciągu dojazdowym do garaży i do przepompowni ścieków; - Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych zlokalizowanego wzdłuż garaży w szerokości nawierzchni bitumicznej odprowadzającego wodę do istniejących studzienek ściekowych, które zostaną rozebrane z uwagi na zniszczenie i wykonane w tym samym miejscu nowe; - Regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych i kratek ściekowych. Okres gwarancji - minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego oraz okres rękojmi wydłużony o 1 miesiąc ponad okres gwarancji. Termin wykonania - maksymalnie 60 dni licząc od daty udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ), na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Formularz oferty - Wykonawca jest zobowiązany złożyć formularz oferty zgodny z załączonym do SIWZ wzorem. Kosztorys ofertowy Guźlin - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego zawierającego wycenę wszystkich pozycji występujących w załączonym do SIWZ kosztorysie. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji kosztorysu bądź samowolne wprowadzanie nowych pozycji do kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. Kosztorys ofertowy Brześć Kujawski - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego zawierającego wycenę wszystkich pozycji występujących w załączonym do SIWZ kosztorysie. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji kosztorysu bądź samowolne wprowadzanie nowych pozycji do kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach