Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33
  85915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285,
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowo-technicznej oraz dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod.-kan. i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) projekt umowy (załącznik nr 1 do SIWZ); b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ); c) program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Priorytetowy charakter w zakresie opracowania dokumentacji ma branża elektroenergetyczna – zgodnie z warunkiem Inżyniera Kontraktu. 4. Zakres opracowań dokumentacyjnych musi zakładać założenia etapowania realizacji prac budowlanych (realizacji niezależnie prac w ramach poszczególnych branż) 5. Przedmiot zamówienia należy opracować również w oparciu o szczegółowe wytyczne, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.000PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną; 2. zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w toku postępowania na takie zasoby powołuje się (jeżeli dotyczy); 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi (załącznik nr 7 do SIWZ) W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga! Załącznika nr 7 nie należy załączać do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach