Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.037.609,85 zł

Gmina Mrocza ogłasza przetarg

 • Adres: 89115 Mrocza, Plac 1 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 74 10, , fax. 52 385 62 41
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mrocza
  Plac 1 Maja 20
  89115 Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 74 10, , fax. 52 385 62 41
  REGON: 9235088900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrocza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.037.609,85 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1.037.609,85 zł Informacje ogólne: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.037.609,85 zł, uruchamianego w 1 transzy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego, złożonej na 5 dni przed terminem uruchomienia każdej transzy kredytu. Całkowity okres realizacji zamówienia: od dnia uruchomienia kredytu – do dnia 30. 09. 2027 r. Spłata kapitału w 31 ratach – zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, po okresie karencji wynoszącym 24 m-ce – licząc od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) obsługa kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, b) informowanie o bieżącym stanie kredytu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, zawierające wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z przyporządkowaniem czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy to także pracowników podwykonawców). W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia wykonawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany, przekazując w tym terminie aktualne oświadczenie. b) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Oświadczeniu będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). 3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający dokonuje kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp na podstawie Oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.3. 2a) SIWZ. b) Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.3. 2a) SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 4) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien być zarejestrowany we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji. Wykonawca musi dysponować prawem do wykonywania działalności bankowej, wynikającym z ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zaakceptowane „Istotne postanowienia umowy”. 2) Umowę konsorcjum/spółki cywilnej – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach