Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Fabianki w roku szkolnym 2017/2018

Gmina Fabianki - Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach ogłasza przetarg

 • Adres: 87-811 Fabianki, Fabianki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 517 212, , fax. 542 517 229
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fabianki - Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach
  Fabianki 2
  87-811 Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 517 212, , fax. 542 517 229
  REGON: 910866844
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.fabianki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Fabianki w roku szkolnym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Fabianki w komunikacji publicznej w okresie od 01.09.2017 r. do 29.06.2018 r. w dni nauki szkolnej. II. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Fabianki do szkół w okresie od 01.09.2017 r. do 29.06.2018 r. na liniach regularnych z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym tzw. „osoby uprawnione” wg załączników do SIWZ. Przewozy dotyczą dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych obowiązujących w województwie lubuskim oraz dni wolnych od nauki . 2. Na przedmiot zamówienia składają się: - dowóz dzieci i młodzieży z miejscowości położonych na terenie Gminy Fabianki do szkół położonych na terenie Gminy; rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie wydanych przez Zamawiającego osobom uprawnionym biletów miesięcznych. Zamawiający przekaże Wykonawcy do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dowóz będzie wykonywany, wykaz osób uprawnionych do korzystania z przejazdów, natomiast Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dowóz będzie wykonywany, bilety miesięczne dla uprawnionych osób, które Zamawiający przekaże osobom uprawnionym. Przekazane przez Wykonawcę bilety miesięczne, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający przekaże osobom uprawnionym. - dodatkowe wyjazdy rozliczane będą na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów, przy użyciu stawki za wozokilometr max 4000 km w okresie od 01.09.2017 r. do 29.06.2018 r. (wg potrzeb – dowóz uczniów na zawody sportowe, wycieczki, basen itp.) 3. W przypadku zaistnienia konieczności odstępstw od podanego harmonogramu przewozów wynikających ze zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkoły, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, dopuszcza się zmiany tych harmonogramów; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takim fakcie pisemnie lub faksem z wyprzedzeniem min. 3 dni, lub w najszybszym możliwym terminie, jeśli konieczności takiej nie mógł wcześniej przewidzieć. W takim przypadku ustalone zostaną nowe terminy. Zmiana taka nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia umownego. 4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać przejazd autobusami osobom uprawnionym posiadającym bilety miesięczne, w godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki na zajęcia pozalekcyjne bądź wcześniejszy powrót do domu dzieci i młodzieży posiadających bilety miesięczne. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem trasy określone w załączonym wykazie tras, liczbę kilometrów, liczbę dowożonych dzieci i młodzieży posiadających bilety miesięczne z poszczególnych miejscowości do szkół i przedszkoli. 6. Szacunkowy dzienny kilometraż tras wynosi ok. 315. km. 7. Zobowiązuje się Wykonawcę do ustalenia rozkładu jazdy z zachowaniem określonych powyżej warunków, na podstawie własnych pomiarów trasy przejazdów z poszczególnych miejscowości, z uwzględnieniem odbioru dzieci i młodzieży posiadających bilety miesięczne z istniejących przystanków. Ustalony przez Wykonawcę rozkład jazdy należy uzgodnić z dyrektorami szkół w terminie do 25 sierpnia 2017r. na realizację zamówienia. Dzieci i młodzież posiadający bilety miesięczne winni być dowiezieni do szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca ma dysponować minimum 3 pojazdami do przewozu osób z co najmniej 45 miejscami siedzącymi i co najmniej jednym pojazdem awaryjnym z minimum 45 miejscami siedzącymi. Pojazdy muszą posiadać ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC. 8. Wykonawca nie może przewozić w autobusie więcej osób niż wynosi liczba miejsc siedzących w autobusie. Liczba osób uprawnionych do przejazdu jest wartością prognozowaną opartą o dane pochodzące z miesiąca czerwca 2017r. i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia. W razie zmiany liczby osób uprawnionych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autobus gwarantujący wszystkim osobom uprawnionym miejsca siedzące. 9. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić warunki zamówienia, dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci i przewozów szkolnych oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128), przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 170. poz. 1393 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), innych aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wykonania przewozu osób środkami transportowymi (autobusami). 10. Wykonawca zapewni oznakowanie autobusów w czasie dowożenia dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami prawa w szczególności: • oznakuje autobus kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego, • oznakuje autobus prostokątnymi tablicami barwy białej z napisem barwy czarnej autobus szkolny. 11. Pojazdy muszą mieć ważne polisy OC i NNW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich w związku z wykonywanym zamówieniem. 12. W przypadku uszkodzenia pojazdu wykonującego dowozy uczniów lub jego awarii, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego o odpowiedniej liczbie miejsc, spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym , nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili uszkodzenia lub awarii pojazdu. W czasie oczekiwania na przyjazd pojazdu zastępczego opiekun sprawuje opiekę nad uczniami. Bez względu na ilość podstawionych pojazdów zastępczych, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie różnić się od wynagrodzenia, jakie otrzymałby w przypadku braku uszkodzenia/ awarii pojazdu. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdów zastępczych w wyznaczonym czasie, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi przewozu na danym kursie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów. 14. Wykaz tras stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydanego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w art. § 5 pkt 4 rozporządzenia jw.: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, które dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę W przypadku, gdy zachodzi sytuacja wskazana w pkt. III.3 – w stosunku do podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązują odpowiednie przepisy rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną