Przetargi.pl
Przebudowa dróg w Drzemlikowicach

Gmina Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 133 044 , fax. 717 234 634
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oława
  pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 713 133 044, fax. 717 234 634
  REGON: 93193486800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaolawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w Drzemlikowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje: ETAP I: Wymiana pokryw i regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej  odkopanie studni na gł 0.7m 4 szt  rozbiórka płyty i 3 warstw cegieł pod włazem 3 szt  regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt 4  wymiana włazów na włazy fi 600 typu ciężkiego D 400 ETAP II: Roboty drogowe Dz. nr 117/44 a) roboty ziemne, wykonanie koryta szer. 5m i poboczy 2 x 0.75m b) osłonięcie kabli dwudzielna rurą Arota160 20m c) wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 50m i szer. 5m na konstrukcji:  grunt stabilizowany cementem 20cm , 25 kg cementu na 1m2 - 250 m2  podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm - 250 m2  skropienie asfaltem - 250 m2  warstwa wiążąca 5 cm - 250 m2  skropienie asfaltem - 250 m2  warstwa ścieralna gr. 4 cm -250 m2  formowanie po obydwu stronach jezdni poboczy z tłucznia kamiennego gr 15cm o szer. 0,75m Dz. nr. 117/40, nr. 117/4 a) roboty rozbiórkowe:  krawężniki betonowe 15x30 cm, dł. 172.1m  chodniki z płytek betonowych 35x35x5cm – 73m2 b) roboty ziemne, wykonanie koryta pod drogę – ciąg pieszojezdny szer. 4m c) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej - 131m d) ułożenie krawężników betonowych 12X25 na ławie betonowej - 131m e) ułożenie nawierzchni na dł. 131m i szer. 4m z kostki betonowej o gr. 8 cm o jednostronnym spadku w kierunku pobocza na konstrukcji:  grunt stabilizowany cementem 20cm , 25 kg cementu na 1m2 - 524m2  podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm i podsypka z miału -524m2 f) wykonanie chodnika, dojść do budynku o dł 8 m o nawierzchni z kostki betonowej 6 cm o szer. do 1,20m , na konstrukcji :  warstwa odsączająca 10cm.  podbudowa tłuczniowa 15cm ,  podsypka z miału kamiennego 3 cm g) uzupełnienie brakujących obrzeży betonowych -16,4m h) plantowanie poboczy z gruntu rodzimego o szer. 0,75m Dz. nr 117/39 a) roboty rozbiórkowe:  krawężniki betonowe 15x30 cm, dł. 87,2m  chodniki z płytek betonowych 35x35x5cm – 43,6 m2 b) roboty ziemne, wykonanie koryta pod ciąg pieszojezdny o szer. 4m - 236 m2 c) ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej - 59m d) ułożenie krawężników betonowych 12X25 na ławie betonowej - 59m e) ułożenie nawierzchni o dwustronnym spadku do osi jezdni na dł. 59m i szer. 4m z kostki betonowej o gr. 8 cm  grunt stabilizowany cementem 20cm , 25 kg cementu na 1m2 - 236 m2  podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm i podsypka z miału - 236 m2 f) plantowanie poboczy Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:  odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami  przygotowaniem harmonogramu robót na żądanie inwestora  koszty związane z odwodnieniem terenu i ewentualne pompowanie wody z wykopów  koszty związane z rozwiązaniem wszelkich kolizji wynikłych podczas prowadzenia robót  zagospodarowanie nadmiaru gruntu i innych odpadów zgodnie z ustawa o odpadach  pokrycie kosztów związanych z korzystania z wody, energii elektrycznej,  pokrycie kosztów wszelkich uzgodnień z odpowiednimi instytucjami  naprawę napotkanych i uszkodzonych w czasie robót urządzeń melioracyjnych  ubezpieczeniem placu budowy  zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy oraz ewentualne przedodbiorowe czyszczenie nawierzchni.  przywrócenie terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego  zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie planu BIOZ  prowadzenie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 3 komplety map powykonawczych  wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości: 6.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełnioną tabele ceny Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach