Przetargi.pl
Dostawa laserów półprzewodnikowych dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laserów półprzewodnikowych dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laserów półprzewodnikowych dla Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych 2. Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 3 zadaniach: ZADANIE NR 1 Dostawa laserów półprzewodnikowych sprzężonych ze światłowodami jednomodowymi PM Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1 do SIWZ (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 31712348-1 ZADANIE NR 2 Dostawa zestawu laserów półprzewodnikowych sprzężonych ze światłowodami wielomodowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.2 do SIWZ (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 31712348-1 ZADANIE NR 3 Dostawa zestawu laserów półprzewodnikowych sprzężonych ze światłowodem i wąskiej linii spektralnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.3 do SIWZ (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Kod CPV: 31712348-1 Miejsce dostawy, lokalizacja: Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 7/9, 50-372 Wrocław, pok. 107A w budynku C5. 3. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31712348-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: Zadanie nr 1: 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł 00/100) Zadanie nr 2: 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100) Zadanie nr 3: 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi składać się z: 1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; 2. formularza ofertowego Wykonawcy – wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ; 3. zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania zasobów (jeśli dotyczy) 4. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy); 5. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 6. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Wykonawca składa odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach