Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 432 855 , fax. 713 432 855
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  ul. Szewska 48
  50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 432 855, fax. 713 432 855
  REGON: 13010000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i fotograficznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzęt komputerowy i fotograficzny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1. Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Pełnomocnictwo dla osoby-osób podpisującej -cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę , gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składa nie oświadczeń woli i wiedzy itp.; 4. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym cel u pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt 2 (lub odpowiednio w pkt 3 i 4) oraz 5. Dokumenty wymienione w pkt 1, 6 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach