Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl w 2019 r.

Gmina Przemyśl ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6704800 w. 34
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przemyśl
  ul. Borelowskiego 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6704800 w. 34
  REGON: 65090029800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaprzemysl.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2.1. Część I – Przebudowa dróg w miejscowościach Krówniki, Pikulice i Stanisławczyk: 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krówniki dz. nr ewid. 916 obręb Krówniki Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 3,00 m. Droga zostanie wyposażona obustronne pobocza szerokości 0,50 m, umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – dwustronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00 (krawędź nawierzchni bitumicznej jezdni) do km roboczego 0+065,00 i obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni w celu wyrównania lokalnych ubytków oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających prawidłowy spływ wody, c) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, d) Regulacja pionowa (w górę), włazów studni kanalizacji sanitarnej i zasuw sieci wodociągowej, e) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1 grubości 4 cm, f) Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,05 kg/m2, g) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 3 cm, h) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm, i) Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia gr. 10 cm. j) Uporządkowanie terenu robót. 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pikulice dz. nr ewid. 674, obręb Pikulice Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 2,70 m. Droga zostanie wyposażona obustronne pobocza szerokości 0,50 m, umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – jednostronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. W ramach zadania należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych i przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora. Dodatkowo neleży rozebrać istniejące ścieki korytkowe z dna rowu a w ich miejsce ułożyć ścieki „kolejowe” o wymiarach szer. 60cm, dł. 50cm, wys. 59 cm. Ścieki należy ułożyć w taki sposób aby jednocześnie tworzyły opór dla pobocza z kruszywa. Ponadto należy wymienić istniejący przepust zlokalizowany pod zjazdem na dz. nr 676. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00 (koniec obiektu mostowego) do km roboczego 0+160,00 i obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Rozbiórkę części istniejących płyt drogowych, c) Rozbiórkę istniejącego ścieku korytkowego, d) Wykonanie ścieku kolejowego w miejscu istniejącego ścieku korytkowego, e) Wymianę istniejącego przepustu betonowego na przepust z rury PEHD, f) Regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej, g) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/61,5 mm, gr. 15 cm h) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, i) Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2, j) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1 grubości 4 cm, k) Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,05 kg/m2, l) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 3 cm, m) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm, n) Uporządkowanie terenu robót. 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stanisławczyk na dz. nr ewid. 89 obręb Stanisławczyk Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 2,70 m, z obustronnymi poboczami szerokości 0,30 m, umocnionymi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – dwustronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00(krawędź nawierzchni bitumicznej) do km roboczego 0+070,00 (wysokość zjazdu na działkę nr ewid. 90 strona lewa) i obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o gr. do 15 cm, c) Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni w celu wyrównania lokalnych ubytków oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających prawidłowy spływ wody, d) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, e) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 5 cm, f) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 5 cm, g) Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia gr. 10 cm. h) Uporządkowanie terenu robót. 3.2.2. Część II – Przebudowa dróg w miejscowościach Hermanowice i Ujkowice: 1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 116467R od kościoła do strażnicy, w miejscowości Hermanowice Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 3,00 m, z obustronnymi poboczami szerokości 0,50 m, umocnionymi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – dwustronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00(koniec nawierzchni bitumicznej) do km roboczego 0+295,00 (granica działki 456 i 431) i obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o gr. do 15 cm, c) Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni w celu wyrównania lokalnych ubytków oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających prawidłowy spływ wody, d) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, e) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1 grubości 4 cm, f) Regulacja pionowa (w górę), włazów studni kanalizacji sanitarnej, g) Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, h) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 4 cm, i) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm, j) Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia gr. 10 cm. k) Uporządkowanie terenu robót. 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 116463R Ujkowice – Debry Zakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robót budowlanych: a) Roboty ziemne • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych • roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku • formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych • plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie b) Roboty drogowe • warstwa dolna podbudowy z kruszywa grubości 15 cm – poszerzenie • warstwa górna podbudowy z kruszywa grubości 8 cm • nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grubości 4 cm – warstwa wiążąca • skropienie nawierzchni asfaltem • nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grubości 3 cm – warstwa ścieralna • oczyszczenie przepustu z namułu • wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 60 cm c) Inwentaryzacja powykonawcza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.1. wypełniony i podpisany przez upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w formie oryginału; 6.2.2. pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy) umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył pełnomocnictwa wadliwe, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 6.2.3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamowienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postepowaniu, – jeśli dotyczy – zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca załącza do oferty oryginał zobowiązania lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach