Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogi” w m-ci Krościenko, Hoszowczyk i Serednica.

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 460-80-00 , fax. 013 460-80-16
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Mikołaja Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 460-80-00, fax. 013 460-80-16
  REGON: 37044007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustrzyki-dolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogi” w m-ci Krościenko, Hoszowczyk i Serednica.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogi” w m-ci Krościenko, Hoszowczyk i Serednica. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Budowa oświetlenia drogi w m-ci Krościenko - odcinek od istniejącej Stacji Transformatorowej Krościenko 3 Stebnik 1 do projektowanego słupa nr 1/19/WO. Zakres zadania obejmuje: a) Montaż słupów – 1 szt. b) Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami – 1 kpl. c) Przewiert sterowany przez drogę gminną – 16,0 m, d) Linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x35 – 40,0 m. 2. Budowa oświetlenia drogi w m-ci Hoszowczyk – podwieszenie opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach nr 23/1, 20/1, 14/1, 12/2, 14/2. Zakres zadania obejmuje: a) Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED (dostarczonymi przez Inwestora) z wysięgnikami (dostarczonymi przez Wykonawcę) – 5 kpl. 3. Budowa oświetlenia drogi w m-ci Serednica - odcinek od istniejącego słupa nr 5/6/WO do projektowanego słupa nr 7/6/WO oraz odcinek od SO-6 WO do projektowanego słupa nr 1/6/WO. Zakres zadania obejmuje: a) Montaż słupów – 3 szt. b) Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami – 3 kpl. c) Linia oświetleniowa kablowa YAKY 4x35 – 122,0 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. zał. nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 1. przedłożyć w dniu podpisania umowy dowód osobisty – w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna; 2. przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.3.B są zatrudnione przez Wykonawcę bądź podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz wskazaniem podmiotu, który je zatrudnia – wg załącznika nr 7 do SWIZ, 3. w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji umowy – do odbioru końcowego zamówienia, 4. w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, • zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osoby skierowanej do realizacji zamówienia Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia Kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi, zestawieniem RMS i wartością robót stanowiącą cenę oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach