Przetargi.pl
Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku

Związek Powiatowo - Gminny "Ziemia Lubaczowska" ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, Jasna 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Powiatowo - Gminny "Ziemia Lubaczowska"
  Jasna 1
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  REGON: 364209666
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ziemialubaczowska.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowejTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:Dotyczy części 1150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).Dotyczy części 225 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100).2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, , według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 23 niniejszej SWZ.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Nr 50 9101 0003 2001 0020 1263 0001 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do ofertyw oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być ZWIĄZEK POWIATOWO - GMINNY „ZIEMIA LUBACZOWSKA” ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczówb) nazwę i adres siedziby Wykonawcy,c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia,d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:dotyczy części nr 1Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 miliony złotych (słownie: dwa miliony złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości**.dotyczy części nr 2Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 milion złotych (słownie: jeden milion złotych)*, przy czym środki finansowe i zdolność kredytowa mogą być sumowane do wymaganej przez Zamawiającego wysokości**.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:Dotyczy części 1:a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą (słownie: jedną) pełniącą funkcje Projektanta w zakresie branży sieci i instalacji elektrycznych, która:posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako Projektant w zakresie branży sieci i instalacji elektrycznychorazb) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą (słownie: jedną) pełniącą funkcje Projektanta w zakresie branży inżynieryjnej, która:posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako Projektant branży drogowej,orazc) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robotorazd) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował należycie co najmniej trzy roboty budowlane (w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane) polegające (lub obejmujące swoim zakresem) na budowie lub rozbudowie lub remoncie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów lub/i obiektów sportowych, w ramach trzech oddzielnych zamówień (dla potrzeb zamówienia tzn.: po jednej umowie/jednego stosunku zobowiązaniowego) i wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każde z zamówień;Dotyczy części 2a) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy która:posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,orazb) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,orazc) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (słownie: jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót która:posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, posiada minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót lub budowy,orazd) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane (w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane)w ramach dwóch oddzielnych zamówień (dla potrzeb zamówienia tzn.: po jednej umowie/jednego stosunku zobowiązaniowego) polegających (lub obejmujących swoim zakresem) na budowie lub przebudowie lub remoncie (każde z pojęć w rozumieniu ustawy prawo budowalne) budynku związanych z przedmiotem zamówieniai wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) każde z zamówienie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach