Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Brzozów oraz Grabownica Starzeńska na działkach nr 2592/1, 2592/2 w Grabownicy Starzeńskiej.

GMINA BRZOZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 133061061
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BRZOZÓW
  ul. Armii Krajowej 1
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 133061061
  REGON: 370440235
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Brzozów oraz Grabownica Starzeńska na działkach nr 2592/1, 2592/2 w Grabownicy Starzeńskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Brzozów oraz Grabownica Starzeńska na działkach nr 2592/1, 2592/2 w Grabownicy StarzeńskiejCPV: 71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowaniaPrzedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Brzozów oraz Grabownica Starzeńska na działkach nr 2592/1, 2592/2 w Grabownicy Starzeńskiej. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:1) opracowanie koncepcji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną rozwiązań techniczno-technologicznych oczyszczalni ścieków w m. Grabownica Starzeńska na działkach nr 2592/1, 2592/2,2) opracowanie koncepcji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną rozwiązań techniczno-technologicznych budowy kolektora doprowadzającego ścieki z obszaru m. Przysietnica i m. Brzozów oraz przebudowy i rozbudowy sieci w m. Humniska celem przekierowania ścieków na teren nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków,3) opracowanie projektu budowlano architektonicznego oraz technicznego dla wybranego wariantu oczyszczalni ścieków w m. Grabownica Starzeńska na działkach nr 2592/1, 2592/2,4) opracowanie projektu budowlano-architektonicznego oraz technicznego dla wybranego wariantu budowy kolektora doprowadzającego ścieki z obszaru m. Przysietnica i m. Brzozów oraz przebudowy i rozbudowy sieci w m. Humniska celem przekierowania ścieków na teren nowoprojektowanej oczyszczalni ścieków.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach