Przetargi.pl
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec

GMINA DZIKOWIEC ogłasza przetarg

 • Adres: 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177442109 , fax. 172274508
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIKOWIEC
  ul. Dworska 62
  36-122 Dzikowiec, woj. podkarpackie
  tel. 177442109, fax. 172274508
  REGON: 690581695
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec”. Przedmiotem robót budowlanych jest rozbudowa o windę wraz z niezbędną przebudową (strefy wejściowej) w celu dostosowania budynku gminnego wielofunkcyjnego dla osób niepełnosprawnych z nowym przedsionkiem oraz zadaszeniem wejścia do budynku. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewid. 1245/2 w miejscowości Dzikowiec.Zakres prac obejmuje:• Roboty ziemne • Roboty rozbiórkowe• Fundamenty• Ściany szybu i strop• Wiatrołap• Dach• Dach nad szybem windowym • Podłoża i posadzki wiatrołapu • Elewacja wiatrołapu i szybu windowego • Winda• Stolarka okienna i drzwiowa• Wykonanie ziemnego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej • Wykonanie ziemnego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej Prace budowlane stanowiące przedmiot niniejszej specyfikacji odbywać się na czynnym obiekcie (Urząd Gminy Dzikowiec), administrowanym przez zamawiającego. Ze względu na charakter instytucji publicznej, której dotyczą roboty oraz ich umiejscowienie, Zamawiający wymaga odpowiedniego zabezpieczenia frontu robót, tras transportu materiałów, jak również dbania o porządek i czystość bezpośredniego sąsiedztwa budowy. Koszty wszelkich zabezpieczeń, np. folie, barierki, taśmy, kartony itp., należy uwzględnić w ofercie.Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób bezpieczny i jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających z urzędu i banku , zapewniając minimum ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami. Pomieszczenia w urzędu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i zniszczeniem a na koniec każdego dnia doprowadzić do porządku teren robót. Roboty winny być wykonywane w sposób niepowodujący utrudnień i jak najmniej uciążliwy dla dla osób korzystających z budynku oraz otoczenia.Obowiązki Wykonawcy będą obejmowały:a) wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, b) opracowanie harmonogramu realizacji prac;c) zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenie obiektów oraz wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu Umowy i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, d) prowadzenia dokumentacji budowy, e) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie ww. składników w należytym stanie w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, f) uporządkowanie terenu przyległego do terenu prowadzonych robót,g) organizowania pracy z zachowaniem warunków BHP i ppoż określonych w przepisach szczegółowych, h) osoby przebywające na terenie budowy z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy realizujący roboty/prace na terenie budowy posiadać będą identyfikatory pozwalające na zweryfikowanie firmy Wykonawcy lub Podwykonawców, np. kamizelki ostrzegawcze z nazwą firmy, i) dokonanie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych;j) uczestniczenie w procesie odbioru obiektu, k) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać umowę, ofertę, kosztorys ofertowy szczegółowy, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie finansowe, kosztorysy powykonawcze, zgłoszenie o zakończeniu robót i zgłoszenie do odbioru zadania, oświadczenia uprawionych kierowników robót.2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:1) Specyfikacja Warunków Zamówienia;2) Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy;3) Przedmiary robót, które są wyłącznie dokumentem pomocniczym,4) Dokumenty formalno – prawne;5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Główny przedmiot: 45262800-9 Rozbudowa budynkówDodatkowe przedmioty:45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45215000-7 Roboty bud. w zakresie budowy obiektów użyteczności publicznej Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót.Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy szczegółowy dla w/w zadania zgodnie z załączonym przedmiarem robót na wezwanie Zamawiającego.3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ze względu na zakres i specyfikę robót związanych z przedmiotem zamówienia publicznego. Planowane do realizacji zamówienie jest zadaniem, którego etapy wymagają wykonywania za ustaloną kolejnością przez jednego wykonawcę. Wszystkie etapy robót są powiązane ze sobą i ściśle uzależnione od siebie, a ich wykonywanie realizowane jest sukcesywnie wg kolejności technicznych i technologicznych.Ponadto podkreślić należy, że w przypadku ujawnienia wad, podziału zamówienia na części rodziłby poważne utrudnienia z wyegzekwowaniem uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi ze względu na fakt, iż w takim wypadku odpowiedzialność za ostateczny rezultat robót rozłożyłaby się pomiędzy kilku Wykonawców. W przypadku powierzenia zamówienia jednemu Wykonawcy, to on będzie odpowiadał za jakość i trwałość robót, stąd też nie będzie miał możliwości przerzucenia organizacyjnych i finansowych kosztów poprawek na innego Wykonawcę.4. Rozwiązania równoważne: 1) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, 2) tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, 3) Zamawiający wskazuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach ma charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów lub rozwiązań równoważnych; w takiej sytuacji Zamawiający wymaga, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego, 4) w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia, 5) dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; wszystkie zapisy specyfikacji należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji technicznej; w sytuacji, gdy wymagania w specyfikacji przekraczają wymagania zawarte w normach, zastosowanie mają postanowienia zawarte w specyfikacji.6) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach