Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlicze oraz jej jednostek organizacyjnych

Gmina Jedlicze ogłasza przetarg

 • Adres: 38-460 Jedlicze, ul. Rynek 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 44 847 10
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlicze
  ul. Rynek 6
  38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie
  tel. 13 44 847 10
  REGON: 370440554
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlicze oraz jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlicze oraz jej jednostek organizacyjnych tj. 1. Gmina Jedlicze – Urząd Gminy Jedlicze, 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu, 3. Szkoła Podstawowa w Długiem, 4. Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, 5. Szkoła Podstawowa w Piotrówce, 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żarnowcu, 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi, 8. Szkoła Podstawowa w Potoku, 9. Szkoła Podstawowa w Moderówce, 10. Szkoła Podstawowa w Jedliczu, 11. Samorządowe Przedszkole w Jedliczu, 12. Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu, 13. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, 14. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, 15. Samorządowy Żłobek w Jedliczu,16. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu, 17. Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu, 18. Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy w Jedliczu, przez okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach