Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie gminy Łapy

Gmina Łapy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Gen. Władysława Sikorskiego 24
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 715 22 51
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łapy
  Gen. Władysława Sikorskiego 24
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 85 715 22 51
  REGON: 050659094
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Łapy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg na terenie gminy Łapy” w zakresie:1) etap I – utwardzenie ul. Przechodniej w Uhowie poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o długości 150 mb i powierzchni 750 m²,2) etap II - przebudowa ul. Łąkowej w Łapach w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o długości 310 m i powierzchni 620 m²,3) etap III - wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o długości 127 mb i powierzchni 208 m²,4) etap IV – przebudowa drogi w m. Płonka Kościelna z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o długości 100 mb i powierzchni 450 m²,5) etap V – budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara w zakresie wykonania przykanalików kanalizacji deszczowej oraz budowy chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową o długości 280 mb i powierzchni 480 m²,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach