Przetargi.pl
Dostawa aparatury medycznej do Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-274 Białystok, J. Waszyngtona 17
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7450595
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  J. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7450595
  REGON: 001406394
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej do Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1:Stanowisko do pielęgnacji niemowląt - 4 SZT.Stolik do pielęgnacji niemowląt - 1 szt.Lampa bakteriobójcza przepływowa - 1 szt.Parawan jednoskrzydłowy zmywalny - 1 szt.WÓZEK POŚCIELOWY PODWÓJNY - 1 szt.Wózek do transportu pacjenta leżącego -1 szt.MACERATOR - 1 szt.Chłodziarka - 1 szt.Stojaki - 15 szt.Ssak elektryczny, zabiegowy 1 szt.Pompy strzykawkowe - 6 SZT.Składany wózek ze skrzynką - 1 szt.Wózek do transportu pojemników i tac - 1 szt.Stolik zabiegowy typu STN-12 - 3 szt.Stetoskop 10 szt.Stetoskop noworodkowy 2 szt.Otoskop 1 szt.Centrala - 1 szt.EKG - 1 szt.Dozownik sprężonego powietrza z nawilżaczem - 20 szt.Zawór czerpalny próżni - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach