Przetargi.pl
Remonty dróg gminnych na terenie gminy

Gmina Wysokie Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, Mickiewicza 1A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0862752627 , fax. 0862757450
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Mickiewicza 1A
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 0862752627, fax. 0862757450
  REGON: 450670249
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmwm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg gminnych na terenie gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Nowe Osipy , gmina Wysokie Mazowieckie, 93, 95/2 i 96 na odcinkach o łącznej długości 511mb.Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Kalinowo- Czosnowo, gmina Wysokie Mazowieckie, dz. nr 147 i 148 na odcinku długości 118mb.Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Brzóski- Markowizna, gmina Wysokie Mazowieckie, dz. nr 123/2 na odcinku długości 125mb.Zadanie nr 4: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Faszcze, gmina Wysokie Mazowieckie, dz. nr 66 na odcinku długości 58mb.Zadanie nr 5: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Tybory- Olszewo, gmina Wysokie Mazowieckie, dz. nr 120 na odcinku długości 15mb.Zadanie nr 6: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Gołasze- Górki, gmina Wysokie Mazowieckie, dz. nr 244 na odcinku długości 4mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym „Nie dotyczy”2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: „Nie dotyczy”3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 20.000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach