Przetargi.pl
Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-500 Kolno, Strażacka 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
  Strażacka 3
  18-500 Kolno, woj. podlaskie
  REGON: 450672573
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia zbramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie, a w szczególności:1) rozbiórka istniejącej nawierzchni placu manewrowego,2) budowa nowej nawierzchni placu manewrowego wraz z komunikacją,3) budowa placu do ćwiczeń,4) budowa kanalizacji deszczowej,5) budowa sieci wodociągowej z hydrantem ppoż.,6) budowa sieci oświetlenia zewnętrznego,7) dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ SZR,8) budowa monitoringu CCTV oraz instalacji domofonowej,9) budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi,10) wykonanie muralu,11) rozbiórka dwóch budynków gospodarczych,Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ oraz projekcieumowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZPrzedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków Wojewody Podlaskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach