Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów Technikum Leśnego w Białowieży kwalifikacji i kompetencji zawodowych - kurs arborystyczne techniki pielęgnacji drzew

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, Park Dyrekcyjny 1A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY
  Park Dyrekcyjny 1A
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  REGON: 052207516
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tl.bialowieza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów Technikum Leśnego w Białowieży kwalifikacji i kompetencji zawodowych - kurs arborystyczne techniki pielęgnacji drzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji i kompetencji zawodowych - kurs arborystyczne techniki pielęgnacji drzew.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.:- posiadają aktualny wpis do ewidencji placówek prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.);2. posiadają doświadczenie, tj.:- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwa zamówienia na przeprowadzenie szkolenia o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia dotyczącym części zamówienia, w zakresie której jest składana oferta;3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:- minimum jedną osobą, która w ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła minimum 2 szkolenia o tematyce zgodnej z tematyką szkolenia/ramowym programem szkolenia dotyczącym części zamówienia, w zakresie której jest składana oferta.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach