Przetargi.pl
DZP.261.23.2022 Rozbudowa serwerowni, serwera kopii stacji roboczych i narzędzia antywirusowego

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-027 Białystok, Ogrodowa 12
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 856646708 , fax. +48 857435913
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  Ogrodowa 12
  15-027 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 856646708, fax. +48 857435913
  REGON: 050657379
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkologia.bialystok.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP.261.23.2022 Rozbudowa serwerowni, serwera kopii stacji roboczych i narzędzia antywirusowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa serwerowni, w tym rozbudowa istniejącej macierzy o dodatkowe półki dyskowe wraz z dyskami oraz rozbudowa istniejącego systemu backup o bibliotekę taśmową wraz z taśmami i napędami.Rozbudowa istniejącego serwera kopii stacji roboczych.Rozbudowa narzędzia antywirusowego o nowe moduły, liczbę licencji oraz termin ważności licencji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233141-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach