Przetargi.pl
Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów

BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 19-124 Dolistowo Stare, Dolistowo Stare 144
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Dolistowo Stare 144
  19-124 Dolistowo Stare, woj. podlaskie
  REGON: 052196095
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Dostawa kontenerówPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego wyposażenia PSZOKÓW w m. Goniądz i m. Janów :a) Kontener typ ABROLL o pojemności wewnętrznej nie mniejszej niż 37,40 m3 – 6 szt.,b) Kontener typ ABROLL o pojemności wewnętrznej nie mniejszej niż 11,50 m3 – 12 szt. ,c) Kontener na odpady niebezpieczne typu EKOSKŁAD – 2 szt.,Część 2: Dostawa pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznychPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego wyposażenia PSZOKÓW w m. Goniądz i m. Janów :a) pojemnik na akumulatory – 2 szt.b) pojemnik na zużyte źródła światła – 2 szt.c) pojemniki na zużyte baterie – 2 szt.d) pojemniki na przeterminowane lekarstwa – 2 szt.e) beczki atestowane z odejmowanym wiekiem – 24 szt.Część 3: Dostawa wagi do pomiaru masy odpadów niebezpiecznychPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę wagi legalizowanej – 2 szt. stanowiącej wyposażenie PSZOK w m. Goniądz i m. Janów.Część 4: Dostawa pojemników edukacyjnych, palet plastikowych, wózków podnośnikowych i wózków paletowychPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego wyposażenia PSZOK w m. Goniądz i m. Janów :a) pojemniki edukacyjne do segregacji odpadów – 12 szt.b) palety plastikowe – 20 szt.c) wózek widłowy podnośnikowy ręczny – 2 szt.d) wózek paletowy z wagą - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach