Przetargi.pl
„Przebudowa dróg miejskich oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie. Zadanie 1 i Zadanie 2 w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sochaczew” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

Gmina Miasto Sochaczew ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. 1-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8622235 w. 347 , fax. 046 862-26-02
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sochaczew
  ul. 1-go Maja 16
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8622235 w. 347, fax. 046 862-26-02
  REGON: 75014864400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochaczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg miejskich oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie. Zadanie 1 i Zadanie 2 w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sochaczew” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITX w Sochaczewie wraz z rozbiórką sieci kanalizacji deszczowej i nieczynnej sieci wodociągowej – Zadanie nr 1 w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sochaczew”. Przebudowa dróg miejskich: ul. Chemicznej, ul Wiskozowej, ul. Włókienniczej i ul. Topolowej na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie. – Zadanie 2 w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sochaczew”. Zadanie 1 - Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienie ulicy Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej w dzielnicy Chodaków w mieście Sochaczew oraz rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej i nieczynnej sieci wodociągowej. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy sieci kanalizacji deszczowej - Dokumentacja badań podłoża gruntowego, opinia geotechniczna - Opinia geotechniczna dotycząca przebudowy ulicy Chemicznej , Wiskozowej - Przedmiary robót Zadanie 2 - Projekt wykonawczy przebudowy dróg gminnych ulicy Chemicznej, Wiskozowej, Włókienniczej i Topolowej w Sochaczewie. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przebudowy dróg gminnych ulicy Chemicznej, Wiskozowej, Włókienniczej i Topolowej w Sochaczewie. - Projekt stałej organizacji ruchu ( ul. Włókiennicza, Wiskozowa, Chemiczna) - Przedmiary robót 3. Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty. W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót, materiałów, urządzeń obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego. 4. W ofercie należy podać cenę oferowaną za wykonanie całego zakresu zamówienia z uwzględnieniem wyceny każdego z zadań oddzielnie. 5. Zakres zamówienia obejmuje prowizoryczne odtworzenie utwardzonej nawierzchni jezdni na szerokości wykonywanych wykopów do czasu rozpoczęcia docelowej przebudowy nawierzchni całej szerokości ulicy w celu zapewnienia jej przejezdności na odcinkach nie objętych aktualnie robotami budowlanymi. 6. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dostępność obiektów dla ich właścicieli i klientów w miarę możliwości. 7. Okresy koniecznej niedostępności obiektów należy uzgodnić z ich właścicielami. 8. Wszystkie instalacje i budowle należy wykonać w oparciu o normy i uregulowania prawne obowiązujące w Polsce. 9. Zakres zamówienia musi być zrealizowany przy użyciu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z zaleceniami producentów wbudowywanych materiałów, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem. 11. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie placu budowy, z zapewnieniem we własnym zakresie niezbędnych instalacji i dokonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. 12. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania na terenie budowy od chwili wejścia na plac budowy. 14. Wykonawca jest zobowiązany Współpracować ze służbami technicznymi Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji. 15. Wykonawca zapewni kadrę do kierowania i nadzoru nad wykonywanymi robotami z wymaganymi prawem uprawnieniami. 16. Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę ma obowiązek uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia.. 17. Kierownik Budowy będzie prowadził Dziennik Budowy i udostępniał go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów dotyczących realizowanego zadania. 18. Kierownik budowy będzie zgłaszał do odbioru przez Zamawiającego roboty ulegające zakryciu i zakończone elementy robót. 19. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzeganie na terenie budowy przepisów bhp i ppoż. 20. Wykonawca w celu wykonania zadania zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych. 21. Materiały pozyskane podczas budowy pozostają do zagospodarowania wykonawcy. 22. Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych. 23. Wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą która zawierać będzie: • inwentaryzację geodezyjną z określeniem długości i średnicy ułożonej sieci oraz ilości wybudowanych studni kanalizacyjnych • projekt powykonawczy • dokumentację przeglądu kamerą całego odcinka kanalizacji • karty gwarancyjne • deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów 24. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z zajęciem pasa drogowego dla realizacji zadania w tym opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o podwykonawstwie – zał. nr 6 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 3) odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnionego do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej; w/w pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa 4) dowód wniesienia wadium 5) oświadczenie w zakresie RODO – załącznik nr 7 6) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółowo lub uproszczoną. Kosztorys niniejszy będzie pełnił rolę pomocniczą, informacyjną, a ma na celu rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, oraz zbadanie przez Zamawiającego czy zastosowane do wyceny materiały spełniają wymogi co do ich jakości postawione w SIWZ. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji technicznej w tym w Projekcie budowlano-wykonawczym, STWIOR oraz przedmiarze robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach