Przetargi.pl
Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji oraz przegląd i pomiary instalacji odgromowej na obiektach hydrotechnicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją eksploatacji, pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji powinny być wykonywane jeden raz w roku na następujących obiektach: Stopień Wodny Przewóz, Stopień Wodny Dąbie, Stopień Wodny Łączany, Śluza w Borku Szlacheckim, Pompownia Zator, Pompownia Podlesie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71314100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 2) Kosztorys ofertowy 3) Oświadczenie własne wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. 4) Zaświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnienie zasobów - o ile dotyczy. 5) Pełnomocnictwo - o ile dotyczy. 6) Oświadczenie własne wykonawcy - Grupa Kapitałowa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach