Przetargi.pl
Przebudowa strychu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na potrzeby biurowe w budynku IPN przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza przetarg

 • Adres: 02-675 Warszawa, Wołoska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 818 803 , fax. 225 818 814
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Wołoska 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 818 803, fax. 225 818 814
  REGON: 16365090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ władzy publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa strychu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na potrzeby biurowe w budynku IPN przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa strychu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na potrzeby biurowe w budynku IPN przy ul. K. Janickiego 30 w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące, 00/100 złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach