Przetargi.pl
Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych nr 51-02-06, 51-04-06 i 51-05-06 w oddziale nr 169, 170, 171, leśnictwa Salmopol

PGL LP Nadleśnictwo Bielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8183169 , fax. 033 8183169
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
  ul. Kopytko 13 13
  43-382 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 8183169, fax. 033 8183169
  REGON: 07100192600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych nr 51-02-06, 51-04-06 i 51-05-06 w oddziale nr 169, 170, 171, leśnictwa Salmopol
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane : Kod CPV 45233226-9 (Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych). Przebudowa dróg leśnych wewnętrznych nr 51-02-06, 51-04-06 i 51-05-06 w oddziale nr 169, 170, 171, leśnictwa Salmopol zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną przez Usługi Projektowe mgr inż. Henryk Tokarski 30-049 Kraków ul. Chopina 17/1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłaty wadium przetargowego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy : 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto wykonawcy musza spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do których zalicza się miedzy innymi : 1. udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia 36 miesięcy, 2. warunki płatności : 30 dni od daty złożenia faktury wraz dokumentami rozliczeniowymi; Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Złożenie oferty wg formularza wzoru druków stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Parafowany wzór projektu przyszłej umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy mogącego ubiegać się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 pkt. 1 cytowanej ustawy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/bielsko
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach