Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Korfantego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0322103021 wew. 234 , fax. 032 210 49 26
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
  ul. Korfantego 6 6
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 0322103021 wew. 234, fax. 032 210 49 26
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozpszczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów do sterylizacji (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii Szpitala Powiatowego w Pszczynie w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis wskazań producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności, którego zadania lub pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać wymagane odrębnymi przepisami właściwe zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. 4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Zamówienie należy realizować sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 7. Określone w załączniku nr 2 ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zmniejszone bądź zwiększone zapotrzebowanie Szpitala w zakresie przedmiotu zamówienia, którego Zamawiający w chwili rozpoczęcia postępowania nie mógł precyzyjnie przewidzieć. Zmiana ilości nie może być większa niż 20%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331911006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 22 ust. 1 ustawy PZP tj. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły -spełnia - nie spełnia- Nie spełnia chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej -ustawą-, zamawiający żąda, następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Za aktualny odpis lub zaświadczenia należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym). Wykonawcy mający siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępują zgodnie z uregulowaniami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.Nr 87, poz.605 z późniejszymi zmianami). 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda: a) dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych odrębnymi przepisami aktualnych świadectw w zakresie przedmiotu zamówienia (np. świadectwo dopuszczenia do obrotu , świadectwo rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub inny dokument potwierdzający wpis wyrobu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 126, poz. 1380 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz.896). b) Oświadczenie producenta: ? Tam gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami dotyczącymi niebiologicznych systemów kontroli sterylizacji ( odpowiednio: PN EN 867-1) z podaniem klasy wskaźnika, ? O parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie, ? Tam, gdzie jest oznaczenie - nietoksyczny - o braku zawartości soli metali ciężkich w substancji testów chemicznych. ? Oświadczenie niezależnej jednostki akredytacyjnej o potwierdzeniu klasy wskaźnika tam, gdzie wymagane przy opisie wskaźnika. ? Powinna zostać przez Wykonawcę wykazana zgodność oferowanego towaru z numerami wpisanymi do zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji wyrobów medycznych oraz z numerami w dokumentach dotyczących jakości 4. Do oferty należy również dołączyć: a) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Formularz asortymentowo-cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą -za zgodność z oryginałem -przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę-osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 7. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozpszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach