Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych we wsi Dyszobaba

Gmina Różan ogłasza przetarg

 • Adres: 06-230 Różan, Plac Obrońców Różana 4
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 029 7679120 , fax. 029 7679121
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Różan
  Plac Obrońców Różana 4 4
  06-230 Różan
  tel. 029 7679120, fax. 029 7679121
  REGON: 00052982900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych we wsi Dyszobaba
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (odcinek nr 1 o długości 433 mb) Branża drogowa:rozebranie nawierzchni: z kruszywa naturalnego gr. 15 cm - 155,39 m3. Roboty ziemne: usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm - 756,84 m2, karczowanie krzaków - 200 m2 , roboty ziemne - 465,86 m3. Wykonanie podbudowy drogi: z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15 cm - 1552,87 m2 , z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 1552,87 m2 , skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 1552,87 m2. Wykonanie nawierzchni drogi: warstwa wiążąca gr. 4 cm - 1552,87 m2 , warstwa ścieralna gr. 4 cm - 1770,29 m2. Wykonanie pobocza: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm - 737,66 m2 ,wykonanie ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych na ławie betonowej - 61,25 m2. Umoczenie skarpy płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10 cm - 27 m2.. Wykonanie oznakowania: pionowego - znaki drogowe - 4 szt., słupki drogowe U-12c - 22 szt. Branża elektryczna:demontaż oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem - 1 szt,demontaż słupów żelbetowych rozkracznych - 1 szt,montaż słupa z żerdzi wirowanych - pojedynczy o dł. do 10,5 m - 1 szt,montaż słupa żelbetowego z demontażu - 1 szt,regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 - 705 mb, montaż nowych opraw oświetleniowych SGS 70 W wraz z wysięgnikiem - 2 szt, montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nN - 3 szt,badanie linii kablowej nN - 1 odc.,badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania - 1 szt. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba (odcinek nr 2 o długości 178,50 mb) Zakres robót:rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 15 cm - 80,33 m3. Roboty ziemne: usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm - 357 m2, roboty ziemne - 217,88 m3. Wykonanie podbudowy drogi: z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15 cm - 726,27 m2 ,z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm - 726,27 m2 , skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - 726,27 m2. Wykonanie nawierzchni drogi: warstwa wiążąca gr. 4 cm - 726,27 m2, warstwa ścieralna gr. 4 cm - 726,27 m2. Wykonanie pobocza: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm - 281,55 m2. Wykonanie oznakowania: pionowego - znaki drogowe - 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rozan.bipgminy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach