Przetargi.pl
Dostawa tonerów do drukarek komputerowych i laserowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pasłęku.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Saperów 24
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Saperów 24
  82-300 Elbląg
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.elblag.up.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów do drukarek komputerowych i laserowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pasłęku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tonerów do drukarek komputerowych i laserowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pasłęku. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o licytacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach