Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w Mórkowie i Gronówku

Gmina Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 340 127 , fax. 655 340 109
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipno
  ul. Powstańców Wielkopolskich 9
  64-111 Lipno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 340 127, fax. 655 340 109
  REGON: 41105076400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w Mórkowie i Gronówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo na odcinku długości 0,22 km i szerokości 4,5 m polega na: • wyrównaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 śr. grub. 5 cm: [ mechaniczne wykonanie koryta o śr. gr. 5 cm w ilości 1 100 m2 wraz z położeniem warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr. grub. 5 cm]; • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o grub. 5 cm w ilości 990 m2; • wykonaniu robót wykończeniowych polegających na odbudowie przydrożnego rowu długości 220 mb oraz wyprofilowaniu 440 mb poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie śr. grub. 5 cm na szer. 1 m. Miejsce realizacji zadania 1 zostało określone na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do siwz Szczegółowy opis Zadania 1 stanowi: - dział nr 0007 MÓRKOWO przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa drogi -dojazd do gruntów rolnych” stanowiąca załącznik nr 7 do siwz. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko na odcinku długości 0,38 km i szerokości 4,5 m polega na: • wyrównaniu istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 śr. grub. 5 cm: [ mechaniczne wykonanie koryta o śr. gr. 5 cm w ilości 1 900 m2 wraz z położeniem warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr. grub. 5 cm]; • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o grub. 5 cm w ilości 1 710 m2; • wykonaniu robót wykończeniowych polegających na wyprofilowaniu 760 mb poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie śr. grub. 5 cm na szer. 1 m. Miejsce realizacji zadania 1 zostało określone na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do siwz Szczegółowy opis Zadania 2 stanowi: - dział nr 0003 GRONÓWKO przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa drogi -dojazd do gruntów rolnych” stanowiąca załącznik nr 7 do siwz. 2. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji przetargowej. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto: Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U z 2016 poz. 1570 z późn. zm.] oraz do przedstawienia dokumentów wymienionych we „wzorze umowy” – załącznik nr 5 do siwz. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U z 2018 poz.917 z późn. zm.].Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” –załącznik nr 5 do siwz 4. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi: 2 000,00 zł [dwa tysiące złotych 00/100] Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Gmina Lipno Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Lesznie Punkt Kasowy w Lipnie 42 9043 1083 2832 0045 9169 0006 z dopiskiem: „Przebudowa dróg gminnych w Mórkowie i Gronówku” Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji/poręczenia musi w swojej treści wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. c) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. d) Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wytycznymi rozdziału VIII Siwz e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składa dokument/dokumenty zawierające informacje, o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia [Dz.U. z 2016 poz. 1126 z póżn. zm ] tj. informacje, które określają w szczególności : -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, w tym informację czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane – w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu w odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach