Przetargi.pl
Rozdzielnia cateringowa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golęczewie, gmina Suchy Las

Gmina Suchy Las ogłasza przetarg

 • Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8926250 , fax. 61 8125212
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchy Las
  ul. Szkolna 13
  62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8926250, fax. 61 8125212
  REGON: 54933500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suchylas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozdzielnia cateringowa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golęczewie, gmina Suchy Las
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia dla rozdzielni cateringowej dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Golęczewie, gmina Suchy Las, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Szczegółowy zakres zamówienia wynika z dokumentacji technicznej (zbiorczo: załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konieczności spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik nr 2A do SIWZ; 2) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 PZP;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach