Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Krzywosądów - Kucharki

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 427 216 , fax. 627 427 216
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Gen. Hallera 54
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 427 216, fax. 627 427 216
  REGON: 25086414900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-pleszew.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Krzywosądów - Kucharki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki”. Długość drogi do przebudowy - 7,63 km W ramach inwestycji przewiduje się - roboty pomiarowe i przygotowawcze (projekt organizacji ruchu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, roboty pomiarowe), - roboty rozbiórkowe (karczowanie pni i żywopłotów, cięcie piłą oraz frezowanie nawierzchni, rozebranie przepustów rurowych, krawężników betonowych i obrzeży, demontaż studzienek ściekowych i studni rewizyjnych), - roboty ziemne, - poszerzenie i odtworzenie jezdni (mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podbudowa z kruszywa łamanego , nawierzchnia z betonu asfaltowego ), - nawierzchnia jezdni (mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego, nawierzchnia z betonu w-wa ścieralna gr. 4 cm), UWAGA! Warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni bez łączeń - wyniesienie przejścia dla pieszych i zatoka autobusowa, - zjazdy z kostki betonowej (mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy, podbudowa z gruntu stabilizowanego mechanicznie, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), - zjazdy bitumiczne (mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z betonu asfaltowego), - chodniki ciągi pieszo – rowerowe (ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), - pobocza (plantowanie poboczy materiałem kłsm), - oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu), - odwodnienie drogi (roboty ziemne, kanały rurowe z rur PVC oraz rur PP, przepusty rurowe pod zjazdami, studzienki kanalizacyjne, studnie rewizyjne, drenaż rurowy, oczyszczenie rowów), - remont przepustów ( roboty ziemne, ławy fundamentowe, części przelotowe z rur żelbetowych Wipro o śr. 80 cm, odbudowy wlotów), - remont mostu (roboty rozbiórkowe, remont poręczy, naprawa powierzchni betonowych, wykonanie płyt przejściowych, przebudowa kap chodnikowych, nawierzchnia jezdni), - roboty wykończeniowe plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą, sadzenie drzew i krzewów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji technicznej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót i kosztorysie zerowym, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach