Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych nr 109712 L i 109737 L w m. Wiśniów, łączna długość odcinków 0, 597 km

Gmina Gorzków ogłasza przetarg

 • Adres: 22-315 Gorzków-Osada, Główna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846838156 , fax. 846838111
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzków
  Główna 9
  22-315 Gorzków-Osada, woj. lubelskie
  tel. 846838156, fax. 846838111
  REGON: 95037169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych nr 109712 L i 109737 L w m. Wiśniów, łączna długość odcinków 0, 597 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie zgody właściwego organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie dwóch odcinków dróg od rejonu skrzyżowania dróg nr 109712 L i 109737 L do końca zabudowy, o łączna długość 597 m. Planowane roboty nie będą wymagać pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12 ustawy Prawo budowlane, a jedynie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku, z czym nie jest dla tego rodzaju robót wymagany projekt budowlany a jedynie uproszczona dokumentacja techniczna, zawierająca opis techniczny, szkice i rysunki. Zakłada się nawierzchnię o szerokości 4,0 m, o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, podbudowę z kruszywa łamanego o grubości ok. 8 cm, w celu wzmocnienia i wyrównania istniejącej nawierzchni, warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej 4 cm, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, zjazdy – 23 szt. Wyrównanie istniejących zjazdów do nowo projektowanej niwelety za pomocą kruszywa łamanego. Odwodnienie drogi następuje poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Woda odprowadzana jest powierzchniowo poza koronę drogi. W ramach przebudowy korekcie ulegnie odwodnienie rowów przydrożnych. Pobocza o szerokości ok 0.5 m od krawędzi nawierzchni bitumicznej zostaną utwardzone kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm, przepuszczalnym dla wód opadowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Pełnomocnictwo- jeśli jest wymagane 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach