Przetargi.pl
Zakup i dostawa rur dwuwarstwowych i trójwarstwowych w ramach zamówienia pn. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Kock

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 352-61-01, , fax. 83 352-61-01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Lubelska 5
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 352-61-01, , fax. 83 352-61-01
  REGON: 30087390000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukradzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa rur dwuwarstwowych i trójwarstwowych w ramach zamówienia pn. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Kock
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rur: a) w zakresie średnic ø 40÷ ø 50 mm: Rury PE 100 RC SDR 11, SDR 17 dwuwarstwowe do przesyłania wody, w kłębach, przystosowane do zgrzewania doczołowego i typowych kształtek i złączek do rur PE, dwuwarstwowe (warstwy zintegrowane wymiarowo i połączone molekularnie na etapie współwytłaczania) składające się z warstwy zewnętrznej w kolorze granatowym o grubości minimum 10% całkowitej grubości ścianki i wewnętrznej w kolorze czarnym (obie warstwy z PE 100 RC); posiadające certyfikat zgodności z wymaganiami PAS 1075:2009-4, pierwsza grupa– średnice 25-63 mm; posiadające atest higieniczny PZH, Aprobatę Techniczną ITB potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko wykopowymi, jak również możliwość stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociągów, wydaną na podstawie badań wyrobu (a nie granulatu). b) w zakresie średnic ø 110÷ ø 125 mm: Rury PE 100 RC SDR 11, SDR 17 dwuwarstwowe i trójwarstwowe do przesyłania wody w odcinkach po 12,0 mb; przystosowane do zgrzewania doczołowego i typowych kształtek i złączek do rur PE; dwuwarstwowe (warstwy zintegrowane wymiarowo i połączone molekularnie na etapie współwytłaczania) składające się z warstwy zewnętrznej w kolorze granatowym o grubości minimum 10% całkowitej grubości ścianki i wewnętrznej w kolorze czarnym (obie warstwy z PE 100 RC); rury trójwarstwowe wykonane co najmniej z trzech warstw: zewnętrznej warstwy granatowej o grubości minimum 10% całkowitej grubości ścianki, środkowej warstwy w kolorze czarnym oraz wewnętrznej warstwy granatowej - o grubości minimum 10% całkowitej grubości ścianki (lecz nie mniej niż 2,5mm), wszystkie trzy warstwy wykonane są z materiału PE100 RC, zintegrowane wymiarowo i połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie); posiadające certyfikat zgodności z wymaganiami PAS 1075:2009-4, druga grupa– średnice 75-225 mm; posiadające atest higieniczny PZH, Aprobatę Techniczną ITB potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami tradycyjnymi i wąsko wykopowymi, jak również możliwość stosowania do bezwykopowych renowacji i wymiany rurociągów, wydaną na podstawie badań wyrobu (a nie granulatu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44161000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 5 dni od dnia wezwania - dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia posiada aktualne aprobaty techniczne lub odpowiada Polskim Normom

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną