Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń

Urząd Gminy Jabłoń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-205 Jabłoń, Zamojskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3560036, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jabłoń
  Zamojskiego 27
  21-205 Jabłoń, woj. lubelskie
  tel. 083 3560036, , fax. -
  REGON: 00053526700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablon.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedsięwzięcie obejmuje Przebudowę drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki oraz Przebudowę drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki Na odcinku przeznaczonym do przebudowy nawierzchnia jezdni częściowo bruk kamienny, na pozostałym odcinku nawierzchnia z destruktu betonowego, szerokość jezdni zmienna, na odcinku wybrukowanym krawężnik lewostronny przeznaczony do rozbiórki, pobocza gruntowe, przekrój jezdni mieszany – półszlakowy/szlakowy. Projektuje się jezdnie na odcinku od km 0+000,0 do km 0+174,00 jezdnie o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń Na odcinku przeznaczonym do przebudowy nawierzchnia jezdni częściowo z płyt żelbetowych, na pozostałym odcinku nawierzchnia z destruktu betonowego, szerokość jezdni zmienna, pobocza gruntowe, przekrój jezdni szlakowy. Projektuje się jezdnie na odcinku od km 0+002,84 do km 0+ 070,00 jezdnie o przekroju pół ulicznym i pochyleniu poprzecznym jednostronnym, na pozostałym odcinku jezdnia o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 4 niniejszej SIWZ. 2.Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 7.1. SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach